Nowe, dnia 13 lutego 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.9.2018.RG

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

         

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                    Dotyczy: Zapytanie ofertowe pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi.

 

 

 

            Zamawiajacy działając na postawie art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

            Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena związana z przedmiotem zamówienia, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

                                         

                                                                Maciej Nowicki

      prowadzący działalność gospodarczą

 pod firmą Biuro Usług Technicznych i Reklamy „MANO”

ul. Słowackiego 10/38, 86-300 Grudziądz

 

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik tj. 100,00 pkt.

 

 Ocena złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Łączna liczba punktów

1.

Maciej Nowicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Usług Technicznych i Reklamy „MANO” ul. Słowackiego 10/38, 86-300 Grudziądz

100 pkt.

100 pkt.

2.

Augustyn Krempa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  AK-INVEST Augustyn Krempa ul. Poprzeczna 28, 86-031 Osielsko

26,67 pkt.

26,67 pkt.

3.

B-Act Sp. zo.o. ul. Paderewskiego 24 85-075 Bydgoszcz

4,05 pkt.

4,05 pkt.

4.

Edward Chruszczewski prowadzacy działalność gospodarczą pod firmą ED-BUD Chruszczewski Edward ul. Stanisława Komoniewskiego 17, 14-220 Kisielice

99,66 pkt.

99,66 pkt.

5.

Szymon Resmerowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą RESTECH – instalacje sanitarne, projektowanie, wykonawstwo, nadzory Al. Zwycięstwa 1 F/15, 83-110 Tczew

33,15 pkt.

33,15 pkt.

 

   

 

 

          Burmistrz Nowego

             Czesław Woliński