Nowe, dnia 13 lutego 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.7.2018.RG

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe „ Wykonanie usługi polegającej na bieżącej naprawie dróg gminnych na terenie Gminy Nowe w 2018 roku”

 

 

            Zamawiajacy działając na postawie art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

            Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena i ilość punktów za inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

„ŻANA” Usługi przewozowe

Kamil Gburczyk

ul. Domy Kolejowe 8

86-160 Warlubie

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik tj. 100,00 pkt.

                                                                                                    Burmistrz Nowego

             Czesław Woliński