Nowe, dnia 21 grudnia 2017r.

 

Nasz znak: IKS.271.85.2017.MP(PP)

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Nowem

 

            Zamawiajacy działając na postawie art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje  o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu powadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 € (Euro).

            Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny pozostałych złożonychi niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

 

Partner XXI-PIK Sp. z o.o.

ul. Fordońska 246

85-763 Bydgoszcz

 

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zmawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty w Urzędzie Gminy Nowem, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, pokój nr 12.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński