Nowe, dnia 22 listopada 2017r.

 

Nasz znak: IKS.271.77.2017.RG(PP)

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Nowe w 2018r.

 

            Zamawiajacy działając na postawie art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje  o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu powadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 € (Euro).

            Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100% (100 pkt), zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno Projektowe Geoprex s.c.

St. Górnikiewicz, L. Górnikiewicz- Karwowska, W. Karwowski

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

 

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zmawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w dniu 5 grudnia 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Nowem, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, pokój nr 12.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński