Nowe, dnia 19 maja 2017r.

 

Nasz znak: IKS.271.32.2017.MP(PP)

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe”.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 2164), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 € (Euro).

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych ofert, na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

„ECO-POL” Sp. z o.o.

Ul. Dworcowa 9

86-120 Pruszcz

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik tj. 100 pkt.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

      l.p.

Nazwa firmy wykonawcy

Adres wykonawcy

Ceny jednostkowe (brutto)/Mg

Punktacja

Łączna punktacja

Demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

Kol. 8

1.

T.K.J.  Matuszewski Spółka Jawna

ul. Por. Krzycha 5     86-300 Grudziądz

745,20

475,20

18,12

44,19

62,31

2.

Paź Bogusław  Auto-Złom

Usługi Pogrzebowe „EDEN”

Świniary Stare BN                        27-670 Łoniów

573,48

353,16

23,54

59,46

83,00

3.

Środowisko i Innowacje  Sp. z o.o.

Dobrów 8          

28-142 Tuczępy

560,52

376,92

24,08

55,71

79,79

4.

Renovo S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

ul. Studzińskiego

91-498 Łódź

506,52

319,68

26,65

65,69

92,34

5.

Z.G.K. GRONEKO Sp. z. o.o.

Mikorzyn 19   

87-732 Lubanie

648,00

486,00

20,83

43,21

64,04

6.

PRO-EKO SERWIS Sp. z.o.o

Bierzewice 62

09-500 Gostynin

450,00

308,00

30,00

68,18

98,18

7.

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5               09-500 Gostynin

486,00

367,20

27,78

57,19

84,97

8.

ECO-POL Sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 9 86-120 Pruszcz

450,00

300,00

30,00

70,00

100,00

 

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

Jednocześnie prosimy wybranego oferenta o przybycie w ciągu 7 dni do Urzędu Gminy w Nowem (biuro nr 11) w celu podpisania umowy.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Nowego

Zbigniew Lorkowski