Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia nr 188/2017 Burmistrza Nowego

   z dnia 28 marca 2017  r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Nowe  / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca  2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016 poz. 217 ) ogłasza otwarty nabór

Partnera spoza sektora finansów publicznych

 

W celu wspólnej realizacji projektów komplementarnych  pt.:

 

1.         Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11

przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2014 - 2020 , Oś priorytetowa  6. Solidarne społeczeństwo

i konkurencyjne kadry, Działania  6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,  Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,  Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i  aktywnej integracji  (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16).

 

Opis projektu: Projekt ma na celu zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11.   Gmina Nowe jest właścicielem budynku po byłych warsztatach szkolnych, obiekt jest zdegradowany.  Projekt obejmuje prace budowalne (rozbudowę i przebudowę) oraz budowę niezbędnych instalacji wewnętrznych oraz przyłączy zewnętrznych.  Po zakończeniu prac w budynku zlokalizowanych będzie 9 mieszkań socjalnych.  

 

2.         Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11

planowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Planowany termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2017r. (Na podstawie Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursów RPO WK-P w 2017r. z dnia 22.02.2017r.).

 

Opis projektu: Projekt zakłada zindywidualizowane i kompleksowe działania skierowane do osób, które zamieszkają w mieszkaniach socjalnych w budynku przy ulicy Nowej 11, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie rodziny, wsparcie procesu usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem lokalnym, a także podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób w celu powrót na rynek pracy. Zakłada się indywidualne wsparcia uczestników poprzez pracę pracowników socjalnych i psychologów, terapeutów, trenera osobistego (coaching), asystentów celem wzbudzenia w nich motywacji i chęci do zmian oraz realizację Programu Aktywności Lokalnej.

Cele partnerstwa

Celem  partnerstwa  jest  wspólna  realizacja  projektów komplementarnych pod tytułem Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11 oraz Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11.

 

Przewidywany czas realizacji projektów

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11  - do 18  miesięcy oraz działania aktywizujące do 36 miesięcy.

 

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Gminą Nowe (partnerem  wiodącym), Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowem   a  partnerem (partnerami)  spoza  sektora  finansów  publicznych  wyłonionym  w  drodze  niniejszego  konkursu.

 

Karta zgłoszenia partnera do projektu powinna zawierać:

1. Zgodność działania Partnera z celami partnerstwa,

2. Wkład Partnera w realizację celów partnerstwa.

3. Doświadczenie kadry partnera w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze.

 

Do karty zgłoszenia  należy dołączyć:

1.         Aktualny  odpis  z  rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty  potwierdzające status prawny oferenta,

2.         Statut,

3.         Inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu.

Zgłoszenie winno być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu a kopie dokumentów uwierzytelnione za zgodność z oryginałem.

 

Do składania ofert uprawnione są podmioty

1.  Podmioty ekonomii społecznej,

2.  Podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Termin składania ofert  od  29.03.2017 r. do  21.04.2017r. do godziny 11:00

Kartę  zgłoszenia partnerstwa sporządzoną  według  Załącznika  nr  2 do  zarządzenia nr 188/2017 Burmistrza Nowego  z dnia 28 marca 2017  r oraz  wymagane  załączniki  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem: 

Oferta  partnerstwa  w  projektach komplementarnych  pod tytułem: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11 oraz  Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11

 

Ofertę należy  składać  lub  nadsyłać  do Urzędu Gminy w Nowem, Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do jednostki.

 

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu   21.04.2017  roku  o  godzinie  11:15.

Wyniki  naboru  opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Nowe www.bip.gminanowe.pl w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1. Złożenia po terminie,

2. Wycofania przez oferenta.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

2. Zawieszenie naboru na każdym etapie.

Zasady wyboru partnera:

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru partnera (partnerów) do wspólnej realizacji projektu

podejmuje Komisja Oceniająca powołana przez Burmistrza Nowego.

Informacje dodatkowe :

Wszelkich informacji nt. przedmiotowego naboru udzielają pracownicy:

1.Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11 – Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska – telefon 52 33 37 250 Magdalena Podgórska

2.Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11 – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem telefon  52 33 37 237 Arleta Maliszewska