Nowe, dnia 17 stycznia 2017r.

 

Nasz znak: IKS.271.1.2017.RG(PP)

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: Zapytanie o rozeznanie cenowe „Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Nowem.”

 

           

 

            Zamawiajacy działając na postawie art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

            Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny pozostałych złożonych  i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

Partner XXI- PIK Sp. z o.o.

ul. Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński