Nowe, dnia 11 stycznia 2017r.

 

Nasz znak: IKS.271.82.2016.RG(PP)

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Nowe w 2017r.

 

            Zamawiajacy działając na postawie art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu powadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 € (Euro).

            Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100% (100 pkt), zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne

„Kaja” Spółka z o.o.

ul. Wojska Polskiego 157

86-100 Świecie

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zmawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w dniu 16 stycznia 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe, pokój nr 12.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński