Nowe, dnia 31 października 2016r.

Nasz znak: IKS.271.61.2016.MP(PP)

 

                                                          Wg rozdzielnika

 

 

                  Burmistrz Nowego, w związku z zapytaniem o rozpoznanie cenowe na wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2016-2020 „Pociąg do zmian” w ramach projektu „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2016-2020 „Pociąg do zmian”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, informuje o zamknięciu postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo  Zamówień Publicznych (art.4 pkt 8).

 

Uzasadnienie

                  W treści zapytania o rozpoznanie cenowe w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający nie wskazał formy współpracy Wykonawcy z Zamawiającym oraz formy i ilości spotkań/ konsultacji z mieszkańcami i Radnymi Rady Miejskiej.

O przedmiotowym braku w przekazanej zaproszonym Wykonawcom  dokumentacji, Zamawiający powziął wiadomość po wyznaczonym przez niego terminie składania ofert.

Zakończenie postępowania bez wyboru oferty jest możliwe, o czym Zamawiajacy poinformował Wykonawców w rozdziale IV zapytania o rozpoznanie cenowe.

 

Informacja dotycząca ponownego ogłoszenia zapytania o rozpoznanie cenowe dostępna będzie na stronie www.bip.gminanowe.pl.

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński