Lp.

Karta informacyjna

1.

Numer karty /rok

6/2015

2.

Rodzaj dokumentu

Prognozy oddziaływania na środowisko

3.

Temat dokumentu

* ochrona powietrza
* ochrona wód
* ochrona powierzchni ziemi
* ochrona przed hałasem
* ochrona przed polami elektromagnetycznymi
* ochrona kopalin
* ochrona zwierząt oraz roślin

4.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz- Pelplin- Gdańsk Przyjaźń

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz- Pelplin- Gdańsk Przyjaźń, w związku z Uchwałą nr IV/38/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kVGrudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: kujawsko-pomorskie  Powiat: świecki    Gmina: Nowe

7.

Znak sprawy

IKS.6724.6.2015.RG

8.

Dokument wytworzył

Nazwa                   Burmistrz Gminy Nowe
Typ                         Inny
Ulica                       Plac św. Rocha
Numer domu       5
Numer lokalu
Miejscowość        Nowe
Kod Pocztowy      86-170
Poczta                    Nowe
Regon
Nip

9.

Data dokumentu

11.09.2015

10.

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd                                 Urząd Gminy Nowe
Grupa użytkowników 
Cały urząd
Ulica                                 
Plac św. Rocha
Numer domu                  
5
Nmer lokalu     
Miejscowość                  
Nowe
Kod Pocztowy                
86-170
Poczta                              
Nowe
Email                                
inwestycje@gminanowe.pl
Telefon                             
523337210
Miejsce przechowywania

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

NIE

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

----------------

18.

Uwagi

----------------