Lp.

Karta informacyjna

1.

Numer karty /rok

5/2015

2.

Rodzaj dokumentu

Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

3.

Temat dokumentu

* ochrona powietrza
* ochrona wód
* ochrona powierzchni ziemi
* ochrona przed hałasem
* ochrona przed polami elektromagnetycznymi
* ochrona kopalin
* ochrona zwierząt oraz roślin

4.

Nazwa dokumentu

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz- Pelplin-Gdańsk Przyjaźń Miasto i Gmina Nowe

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz- Pelplin-Gdańsk Przyjaźń Miasto i Gmina Nowe, w związku z Uchwałą nr IV/38/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kVGrudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: kujawsko-pomoskie  Powiat: świecki     Gmina: Nowe

7.

Znak sprawy

IKS.6724.6.2015.RG

8.

Dokument wytworzył

Nazwa                 Burmistrz Gminy Nowe
Typ                       Inny
Ulica                     Plac św. Rocha 
Numer domu     5
Numer lokalu
Miejscowość      Nowe
Kod Pocztowy   86-170
Poczta                  Nowe
Regon
Nip

9.

Data dokumentu

03.03.2015r.

10.

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd                                 Urząd Gminy Nowe
Grupa użytkowników   
Cały urząd
Ulica                                  
Plac św. Rocha
Numer domu                   
5
Nmer lokalu
Miejscowość                   
Nowe
Kod Pocztowy                
86-170
Poczta                              
Nowe
Email                                 inwestycje@gminanowe.pl
Telefon                            
523337210
Miejsce przechowywania

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

NIE

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

----------------

18.

Uwagi

----------------