Lp.

Karta informacyjna

1.

Numer karty /rok

4/2015

2.

Rodzaj dokumentu

Polityki, strategie, plany lub programy

3.

Temat dokumentu

* Inne

4.

Nazwa dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz-Pelplin- Gdańsk Przyjaźń

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz-Pelplin- Gdańsk Przyjaźń, w związku z Uchwałą nr IV/38/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kVGrudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: kujawsko-pomorskie    Powiat: świecki     Gmina: Nowe

7.

Znak sprawy

IKS.6724.6.2015.RG

8.

Dokument wytworzył

Nazwa                  Burmistrz Gminy Nowe
Typ                        Inny
Ulica                     Plac św. Rocha
Numer domu      5
Numer lokalu
Miejscowość       Nowe
Kod Pocztowy    86-170
Poczta                   Nowe
Regon    
Nip

9.

Data dokumentu

11.09.2015

10.

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd                                   Urząd Gminy Nowe
Grupa użytkowników      
Cały urząd
Ulica                                    
Plac św. Rocha
Numer domu                      
5
Numer lokalu
Miejscowość                      
Nowe
Kod Pocztowy                    
86-170
Poczta                                 
Nowe
Email                                 
  inwestycje@gminanowe.pl
Telefon                              
 +48523337210
Miejsce przechowywania

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

NIE

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-----------

18.

Uwagi

 -----------