Lp.

Karta informacyjna

1.

Numer karty/rok

2/2015

2.

Rodzaj dokumentu

analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

3.

Temat dokumentu

inne

4.

Nazwa dokumentu

Opracowanie ekofizjograficzne gminy Nowe

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Opracowanie ekofizjograficzne gminy Nowe, w związku z podjętą uchwałą nr XLV/262/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Nowe

7.

Znak sprawy

nie dotyczy

8.

Dokument wytworzył

Roman Gużyński

9.

Data dokumentu

2011 r.

10.

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Nowe

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

Tel. 52 333 72 10

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://www.bip.gminanowe.pl/?c=3079

 

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.

Numer karty innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

10.11.2015

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18.

Uwagi

-