Nowe, dnia 15 kwietnia 2014 roku

Znak: IKS.602.3.20124.LC

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Burmistrz Nowego działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 zm.) zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1235- t.j.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko     ( Dz.U. z 2010 r.  Nr 213, poz.1397 z późn. zm.), zawiadamia:

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek:

 

Powiatowego Zarządu Dróg; ul. Gen. Józefa Hallera 9; 86-100 Świecie

 

w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr

 

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Nowego.

                Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia    14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Nowe  www.bip.gminanowe.pl (zakładka Ochrona środowiska) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe oraz w sołectwie Rychława. 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski co do zebranych materiałów i dowodów w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, pok. Nr 11, we wtorki w godzinach 7.00 – 16.00,  a w pozostałe dni robocze  w godzinach  7.00 – 15.00.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po przewidzianym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 k.p.a.  doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

 

                                                                                                                          Z – up Burmistrza Nowego

                                                                                                                                             Roman Gużyński

 

Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy  Nowe,

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe,

3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Rychława

4. a/a.