Znak: IKS.603.3.2013.LC                                                                                                                                                                     Nowe, dnia 3 lipca 2013 roku

 

 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r. Nr 267), art. 71 ust.1, ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 3, ust.1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

 

BURMISTRZ NOWEGO

 

po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego w dniu 22 marca 2013 roku przez Gminę Nowe oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, a także po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie istniejącego gminnego wysypiska odpadów w miejscowości Twarda Góra – Milewo, jednostka ewidencyjna – Nowe, obręb – Twarda Góra, powiat świecki”

 

STWIERDZAM

BRAK KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIEWZIECIA, POD WARUNKIEM PRAWIDŁOWEGO ROZWIĄZANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ, Z WYKLUCZENIEM ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO.

UZASADNIENIE

 

W dniu 22 marca 2013 roku Gmina Nowe, złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie istniejącego gminnego wysypiska odpadów w miejscowości Twarda Góra – Milewo, jednostka ewidencyjna – Nowe, obręb – Twarda Góra, powiat świecki. PSZOK zlokalizowany zostanie na działce nr 119/1 ( ob. ewid. Twarda Góra ).

Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:250, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w  skali 1:550.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania nie przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. informacje o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie - podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,  na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Rychława orz ponadto zawiadomiono strony na piśmie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Nowego w dniu 5 kwietnia 2013 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu  postanowieniem znak N.NZ – 4201-5/70/13 z dnia 16 kwietnia 2013 roku uznał, że dla projektowanego przedsięwzięcia snie istnieje koniczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: WOO..4240.300.2013.JO.2 z dnia 27 czerwca 2013 roku, po uzupełnieniu karty przedsięwzięcia w dniu 13 czerwca 2013 roku, wyraził podobną opinię, w której stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, pod warunkiem jednak prawidłowego rozwiązania gospodarki ściekowej, z wykluczeniem zbiornika bezodpływowego.

Po zasięgnięciu opinii, przeanalizowaniu dokumentacji oraz uwarunkowań przedsięwzięcia w związku oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko Burmistrz Nowego odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 3 ust.1, pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy i wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), na terenie dziatki nr 119/1 o powierzchni

- 10 szczelnych pojemników, przeznaczonych na: szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, leki, oleje, chemikalia, odpady zielone,

- 1 kontener odkryty, przeznaczony na gruz,

- 1 szczelny kontener zadaszony, przeznaczonego na zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, ś Przedmiotowy teren jest zabudowany obiektami i urządzeniami technicznymi, (tj.: budynkiem administracyjno - socjalnym, budynkami garażowymi, halą sortowni ręcznej, wagą najazdową, wiatą na surowce wtórne, brodzikiem dezynfekcyjnym). Nieruchomość posiada przyłącza sieci: energetycznej, wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej.

Sąsiedztwo stanowią: od strony północnej - asfaltowa droga publiczna Twarda Góra -Milewo (w dalszej odległości grunty rolne), od strony południowej, wschodniej i zachodniej -grunty rolne. Wjazd na plac projektowanego punktu będzie się odbywać z istniejącego placu manewrowego.

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), gminy mają obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Przedmiotowe zamierzenie stanowi zatem ustawowy obowiązek gminy, mający zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym ich selektywne zbieranie, a więc stanowi zadanie proekologiczne zmierzające do poprawy stanu środowiska.

Zbierane w projektowanym PSZOK odpady będą czasowo magazynowane w sposób selektywny i po zebraniu uzasadnionej ekonomicznie ilości, będą wysyłane do zakładów zajmujących się ich odzyskiem i recyklingiem. Wszystkie odpady będą zbierane w specjalnych kontenerach (odpornych na skład gromadzonych w nim odpadów) i składowane na utwardzonym szczelnym podłożu a odpady niebezpieczne dodatkowo - w istniejących obiektach lub pod zadaszeniem.

Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP, szacowana ilość zbieranych i wysegregowanych odpadów komunalnych, dostarczonych indywidualnie przez mieszkańców gminy Nowe, wyniesie ok. 200 Mg, w skali roku (5 % z ogólnej ilości 4000 Mg/rok wszystkich odpadów powstających w gminie). Selektywną zbiórką w punkcie objęte zostaną między innymi następujące rodzaje odpadów: odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Obiekt będzie funkcjonował w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16. Do jego obsługi zostanie zatrudniona 1 osoba.

Budowę geologiczną omawianego terenu stanowią gliny zwałowe z soczewkami piasków. Na głębokości kilkunastu metrów występuje seria utworów piaszczystych o miąższości kilku metrów. Druga taka seria przewidywana jest na głębokości do 34 m p.p.t. Prowadzone prace geologiczne potwierdziły występowanie dwóch warstw wodonośnych o swobodnym zwierciadle wody: na 2,2 - 3,2 m i na 4 - 5 m. W najbliższym otoczeniu brak jest miejsc poboru wód podziemnych.

Wody opadowe z projektowanego placu zostaną zagospodarowane powierzchniowo, na terenie działki.

Inwestor zaplanował odprowadzenie ścieków socjalno - bytowych do istniejącego zbiornika bezodpływowego. W chwili obecnej nie ma możliwości podłączenia przedmiotowej działki do sieci kanalizacji sanitarnej.

Należy zauważyć, iż w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zbiorniki bezodpływowe na ścieki nie są akceptowane, mogą bowiem stwarzać realne zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego. Ścieki, mimo że ukryte pod ziemią niewidoczne, nadal istnieją i mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia albo wydzielać substancje złowonne. Ich skład sprawia, że jest to źródło fermentujących substancji organicznych, bakterii i wirusów chorobotwórczych. W wyniku beztlenowego rozkładu ścieków tworzą się toksyczne gazy. Ich stężenie może być bardzo wysokie, a przy zlej wentylacji nawet zagrażające życiu.

Szczególnie niekorzystne jest również działanie zawartych w nich różnego typu środków chemicznych (np. detergentów). Niszczą one bowiem florę bakteryjną, hamując rozkład substancji organicznej i ograniczając przebieg procesów samooczyszczania się wód. Reasumując, głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych są ścieki komunalne, które największe zagrożenie stwarzają w miejscowościach posiadających wodociąg, a nie posiadających kanalizacji, wyposażonych jedynie w zbiorniki bezodpływowe (szamba).

Dlatego też najwłaściwszym i najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem odprowadzania nieczystości płynnych jest zastosowanie kanalizacji, a w przypadku braku takiej możliwości -przydomowej oczyszczalni ścieków.

Z uwagi na fakt. iż inwestycja polega na adaptacji terenu składowiska odpadów, który podłączony jest do istniejącego szamba, w przesłanej dokumentacji zaproponowano właśnie taki sposób rozwiązania gospodarki ściekowej, z zastrzeżeniem, że zbiornik bezodpływowy użytkowany będzie nie dłużej niż do momentu skanalizowania rozpatrywanego obszaru. Jednakże ze względu na to, iż nie jest znany konkretny termin podłączenia do kanalizacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zaleca zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Faza eksploatacji inwestycji związana wiąże się przede wszystkim z procesem zbierania i magazynowania odpadów.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska związana będzie głównie z ruchem samochodowym. Biorąc pod uwagę lokalny charakter inwestycji nie przewiduje się dużego natężenia ruchu pojazdów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest położone poza obszarami podlegającymi ochronie, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późń. zm.). w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Adaptacja analizowanego terenu do przewidzianej funkcji, związanej z działaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie wymaga niszczenia lub zajęcia siedlisk przyrodniczych o charakterze naturalnym lub miejsc występowania gatunków chronionych. W związku z powyższym nie przewiduje się, aby prace związane z budową

PSZOK wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się także ponadnormatywnego oddziaływania na etapie eksploatacji na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny i powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Uwzględniając uwarunkowania lokalizacyjne, a z drugiej strony przewidywaną skalę zbiórki odpadów, uruchomienie punktu nie powinno spowodować istotnej kumulacji oddziaływań. Zadanie nie zmieni w sposób znaczący istniejącego zagospodarowania i użytkowania przedmiotowego terenu.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację (na. terenie gminnego wysypiska odpadów), rodzaj inwestycji oraz ustawowy obowiązek Gminy do utworzenia punktu, stwierdzono, że nie powinna ona negatywnie oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym odstąpiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu.

Planowane przedsięwzięcie ma charakter oddziaływania wyłącznie lokalny – stąd nie obowiązują wymagania przeprowadzania procedury postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000 a tym samym nie będzie w znaczący sposób pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych - siedlisk roślin i zwierząt, a także w sposób znaczący wpływać na gatunki, dla których zostały wyznaczone obszary Natura 2000 oraz na spójność i integralność sieci obszarów Natura 2000. Odległość inwestycji od najbliższego obszaru Natura 2000, wynosi ok. 6 km.

W najbliższym otoczeniu nie występują obszary wybrzeży; obszary górskie i leśne; obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie kulturowe, historyczne lub archeologiczne obszarów przylegających do jezior; uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

W związku ze spełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki przedmiotowego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Uwzględniają powyższe oraz zapisy art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), uznano, iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Burmistrza Nowego tj. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy  w Nowem i Sołectwa Rychława.

 

P O U C Z E N I E

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej jej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wnioski o wydanie, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-19 ustawy ooś. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem czterech lat strona, która złożyła wniosek otrzyma stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Burmistrz Nowego

                                                                                                                                                                                                                                                Czesław Woliński

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                    Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy

2.                    a/a

 

Do wiadomości:

1.                    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny; ul. Sądowa 5; 86-100 Świecie

2.                    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska; ul. Dworcowa 63; 85-950 Bydgoszcz

 

ZAŁĄCZNIK:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

 

 

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr  IKS.602.3.2013.LC z dnia 3 lipca 2013 roku

 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy i wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), na terenie dziatki nr 119/1 o powierzchni 9650,00 m2, na której zlokalizowane jest gminne składowisko odpadów w Twardej Górze -Milewie. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie placu o powierzchni ok. 100 m2 (z kostki betonowej o grubości  8 cm), na którym zostanie zlokalizowanych:

- 10 szczelnych pojemników, przeznaczonych na: szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, leki, oleje, chemikalia, odpady zielone,

- 1 kontener odkryty, przeznaczony na gruz,

- 1 szczelny kontener zadaszony, przeznaczonego na zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, świetlówki oraz baterie i akumulatory.

Przedmiotowy teren jest zabudowany obiektami i urządzeniami technicznymi, (tj.: budynkiem administracyjno - socjalnym, budynkami garażowymi, halą sortowni ręcznej, wagą najazdową, wiatą na surowce wtórne, brodzikiem dezynfekcyjnym). Nieruchomość posiada przyłącza sieci: energetycznej, wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej.

                                                                                                                                                                                                                                                 Burmistrz Nowego

                                                                                                                                                                                                                                                Czesław Woliński