Nowe, dnia 3 lipca 2013 r.

Znak: IKS.602.3.2013.LC

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

Burmistrz Nowego zawiadamia

 

że w dniu 3 lipca 2013 r. została wydana na wniosek Gminy Nowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Budowie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie istniejącego gminnego wysypiska odpadów w miejscowości Twarda Góra – Milewo, jednostka ewidencyjna – Nowe, obręb – Twarda Góra, powiat świecki”

 

Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w pobliżu planowanej inwestycji. Szczegółowy wykaz właścicieli i władających dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem (Plac Św. Rocha 5, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu)

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy,  jeżeli liczba stron w  postępowaniu o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gminanowe.pl.

 

POUCZENIE

 

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia ( doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

 

 

                                                                                                                             Burmistrz Nowego

                                                                                                                             Czesław Woliński