Nowe, dnia 30 listopada 2012 roku

Znak: IKS.602.7.2012.LC

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

 

Burmistrz Nowego działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia               14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko     ( Dz.U. z 2010 r  Nr 213, poz.1397 z późn. zm.),

 

zawiadamia 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek:

 

Biuro Projektów Drogowych; M Studio Maciej Wojnowski; ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17c; 86-100 Świecie, działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg; ul. Gen. Józefa Hallera 9; 86-100 Świecie

 

w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr


         Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Nowego.

                Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia         14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Nowe  www.bip.gminanowe.pl (zakładka Ochrona środowiska) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe oraz w sołectwie Tryl. 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, pok. Nr 11 w  dni robocze  w godzinach  7.00 – 15.00 .
          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

 

                                                                                                                                             Z- up Burmistrza Nowego

                                                                                                                                                         Roman Gużyński

Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy  Nowe,

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe,

3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Tryl,

4. a/a.