Nowe, dnia 23 sierpnia 2012 roku

Znak: IKS.602.4.2012.LC

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości:

 

1. W dniu 23 sierpnia 2012 roku. na wniosek Pana Łukasza Biernackiego z Biura Architektonicznego, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, występującego w imieniu inwestora Pomorskiej Fabryki Mebli Spółka z o. o, ul. Fabryczna 5, 86-170 Nowe została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Przeniesienie instalacji technologicznej zakładu (instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 - ob. ewid. Nowe”.

 

2. Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gminanowe.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem .

 

3. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOO.4240.511.2012.DB z dnia 8 sierpnia 2012 roku oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ-4201-9/148/12 z dnia 12 lipca 2012 roku. można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, na zasadach określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

 

 

Burmistrz Nowego

                                                                                                                              Czesław Woliński