Nowe, dnia 23 sierpnia 2012 roku

Znak: IKS.602.4.2012.LC

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) , w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.):

 

BURMISTRZ NOWEGO

po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Biernackiego z Biura Architektonicznego, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, występującego w imieniu inwestora Pomorskiej Fabryki Mebli Spółka z o. o, ul. Fabryczna 5, 86-170 Nowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu instalacji technologicznej zakładu (instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 - ob. ewid. Nowe, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, a także po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Przeniesienie instalacji technologicznej zakładu (instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 - ob. ewid. Nowe”

 

Burmistrz Nowego stwierdza, że dla w/w przedsięwzięcia

 

NIE ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 26 czerwca 2012 roku do Burmistrza Nowego wpłynął wniosek Pana Łukasza Biernackiego, występującego w imieniu Pomorskiej Fabryki Mebli Spółka z o. o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na przeniesieniu instalacji technologicznej zakładu (instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 - ob. ewid. Nowe.

Przedmiotem realizacji przedsięwzięcia jest przeniesienie istniejącej instalacji technologicznej (malarnie oraz park maszynowy) z dotychczas zajmowanych hal do dwóch istniejących hal niezagospodarowanych, zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa. Celem inwestycji jest optymalizacja produkcji, a także polepszenie warunków pracy dla pracowników poprzez wprowadzenie optymalnego usytuowania maszyn, modernizacja pomieszczeń pod względem ocieplenia, wyrównanie posadzek oraz wyremontowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i administracyjno - biurowych. W wyniku realizacji zadania zmianie nie ulegnie sposób użytkowania terenu.

W dwóch halach przewidzianych do adaptacji zostanie wykonana m.in. modernizacja instalacji wewnętrznej sanitarnej (wymiana starej instalacji), wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian istniejących budynków/pomieszczeń, w tym poprawa estetyki budynków pomieszczeń w których znajdować się będzie instalacja technologiczna.

 

W nowoprojektowanych halach produkcyjnych nie ulegnie zmianie rodzaj prowadzonych procesów technologicznych tj.:

 

- składowanie i sezonowanie drewna,

- suszenie drewna,

- obróbka maszynowa drewna litego i materiałów drzewnych,

- okleinowanie okleiną naturalną elementów meblowych,

- barwienie i lakierowanie powierzchni,

- szlifowanie powłok lakierniczych,

- montaż mebli, tapicerowanie,

- kontrola jakości,

- ekspedycja/pakowanie.

 

Maszyny i urządzenia służące do obróbki drewna wyposażone zostaną w indywidualne odciągi pyłów i trocin podłączone do ciągów wentylacyjnych. Pyły z procesu szlifowania gromadzone będą w zamkniętych pojemnikach pod filtrami, a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy. W strefie produkcyjnej będą wydzielone pasma komunikacyjne służące do transportu międzystanowiskowego i międzystrefowego. W powyższych halach oraz pomieszczeniach odbywać się będzie proces obróbki drewna, malowania, oraz kontroli jakości gotowego produktu. Inwestor zaplanował również pomieszczenia higieniczno sanitarne - toalety, szatnie dla kobiet i mężczyzn.

Woda wykorzystywana będzie do celów socjalno-bytowych.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała zmian zapotrzebowania na wodę, a także ilość odprowadzanych ścieków. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków. W wyniku prowadzonych procesów produkcyjnych nie będą powstawały ścieki technologiczne. Wody opadowe i roztopowe są odprowadzane do rowu melioracyjnego należącego do spółki wodnej i dalej poprzez odstojnik do rzeki Mątawy, zgodnie z wymaganymi decyzjami. Wszystkie odpady z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Będą one przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, na podstawie zawartych umów na odbiór.

Dla przedmiotowych działek został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzony uchwałą nr VIII/51/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo - zachodniej części miasta Nowe (Dz. U. Nr 75 poz. 1148 z dnia 13 sierpnia 2003 r. z późn. zm.), zgodnie z którym wnioskowany teren zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym symbolem 70/P/S/U, z przeznaczeniem pod funkcje: produkcyjną, składową i usługową.

Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia z zapisem na płycie CD, mapy ewidencyjne w skali 1:500, obejmujące teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich, aktualny odpis z KRS, wypisy z rejestru gruntów, potwierdzenia opłat skarbowych za wydanie decyzji oraz pełnomocnictwo.

Informacja o rozpoczęciu procedury przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl w zakładce - ochrona środowiska, ponadto na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem oraz została przesłana stronom postępowania.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane ( instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 16).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w dniu 2 lipca 2012 roku roku Burmistrz Nowego zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 12 lipca 2012 roku ( data wpływu 16.07. 2012 roku ) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię znak: N.NZ-4201-9/148/12 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 17 lipca 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem o sygnaturze WOO.4240.511.2012.DB zwrócił się do wnioskodawcy z wezwaniem do udzielenia szeregu wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Po wyjaśnieniu przez Biuro Architektoniczne – Łukasz Biernacki wszelkich wątpliwości, co nastąpiło w dniu 1 sierpnia 2012 roku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie znak: WOO.4240.511.2012.DB z dnia 8 sierpnia 2012 roku ( data wpływu 10.08.2012 r. ) wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko poprzedzone zostało dokładną analizą przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1 — 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj i zakres przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Uwzględniając omówione w załączonej dokumentacji zabezpieczenia, zaplanowane zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji projektu, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

Projektowane zadanie jest zlokalizowane w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 108. poz. 1874, z późn. zm.) oraz w odległości około

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) wskazuje, iż zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji, nie stwierdza się zagrożenia dla celów i przedmiotów ochrony Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

                Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba ustanawiania stref ochronnych ( w pobliżu inwestycji nie znajdują się strefy ochrony wody ) oraz wycinki drzew czy innej ingerencji w szatę roślinną, która nie występuje na tym terenie. Maszyny i urządzenia służące do obróbki drewna wyposażone będą w indywidualne odciągi pyłów i trocin, podłączone do ciągów wentylacyjnych. Pyły z procesu szlifowania gromadzone będą w zamkniętych pojemnikach pod filtrami, a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy. Realizacja inwestycji na analizowanym terenie jest najkorzystniejszym ze względów środowiskowych, gdyż produkcja zostanie przeniesiona na tereny oddalone od zabudowy mieszkaniowej do hal już istniejących. Powyższy teren, jak to zostało już wcześniej powiedziane zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony na cele przemysłowe. Realizacja inwestycji nie spowoduje zwiększenia ilości emitowanych zanieczyszczeń ( malarni oraz spalania drewna do celów grzewczych ) ze względu na zmniejszenie procesów produkcji. Działania inwestora są posunięciem korzystnym dla środowiska. Dotyczy to szczególnie oddziaływania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu i użytkowania terenu a także optymalizacji i umieszczania urządzeń i maszyn technologicznych.

W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania ścieków, ani szkodliwych substancji i energii do środowiska.

Po wnikliwym przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż przedmiotowy obiekt, przy założonych metodach opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz planowanym zwiększeniu skali produkcji, nie będzie powodował wystąpienia skumulowanych oddziaływań.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed prawdopodobieństwem zaistnienia negatywnego oddziaływania inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji.               

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ani nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Wobec powyższego, Burmistrz Nowego, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 23 sierpnia 2012 roku wydał postanowienie znak: IKS.602.4.2012.LC, w którym stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Treść niniejszego postanowienia podana została do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl zakładka: ochrona środowiska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem .

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska - organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zapytania w sprawie prowadzonego postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono, jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

2 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy oraz wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

3 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

4 Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

5 Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6 Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

 

Burmistrz Nowego

                                                                                                                              Czesław Woliński

 

 

 

Załącznik decyzji stanowi:

- charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Biuro Architektoniczne-Łukasz Biernacki, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

2. BIP Urzędu Gminy w Nowem

3. tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Nowem

4. strony wg rozdzielnika

5. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu

ul. Sądowa 5    

86- 100 Świecie

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul.       Dworcowa 63

85 - 950 Bydgoszcz

 

Opłata skarbowa w wysokości 205 zł pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

 

Załącznik do decyzji Burmistrza Nowego znak: IKS.602.4.2012.LC

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przeniesieniu instalacji technologicznej zakładu (instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 - ob. ewid. Nowe.

Dla przedmiotowych działek został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzony uchwałą nr VIII/51/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo - zachodniej części miasta Nowe (Dz. U. Nr 75 poz. 1148 z dnia 13 sierpnia 2003 r. z późn. zm.), zgodnie z którym wnioskowany teren zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym symbolem 70/P/S/U, z przeznaczeniem pod funkcje: produkcyjną, składową i usługową.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane ( instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 16).

 

Pomorska Fabryka Mebli Sp. z o. o." w Nowem zlokalizowana jest przy ul. Fabrycznej 5. Bezpośrednie sąsiedztwo obiektu stanowią: od strony zachodniej pola uprawne, od strony północnej - blok mieszkalny zlokalizowany w odległości ok. 60 metrów od wnioskowanego zadania, natomiast od strony wschodniej - bloki mieszkalne znajdujące się w odległości około 150 metrów od granicy zakładu oraz od strony południowej zabudowa jednorodzinna usytuowana w odległości ok. 300 metrów względem projektowanego zamierzenia. Przedmiotem realizacji przedsięwzięcia jest przeniesienie istniejącej instalacji technologicznej (malarnie oraz park maszynowy) z dotychczas zajmowanych hal do dwóch istniejących hal niezagospodarowanych, zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa. Celem inwestycji jest optymalizacja produkcji, a także polepszenie warunków pracy dla pracowników poprzez wprowadzenie optymalnego usytuowania maszyn, modernizacja pomieszczeń pod względem ocieplenia, wyrównanie posadzek oraz wyremontowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i administracyjno - biurowych. W wyniku realizacji zadania zmianie nie ulegnie sposób użytkowania terenu.

W dwóch halach przewidzianych do adaptacji zostanie wykonana m.in. modernizacja instalacji wewnętrznej sanitarnej (wymiana starej instalacji), wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian istniejących budynków/pomieszczeń, w tym poprawa estetyki budynków pomieszczeń w których znajdować się będzie instalacja technologiczna.

 

W nowoprojektowanych halach produkcyjnych nie ulegnie zmianie rodzaj prowadzonych procesów technologicznych tj.:

 

- składowanie i sezonowanie drewna,

- suszenie drewna,

- obróbka maszynowa drewna litego i materiałów drzewnych,

- okleinowanie okleiną naturalną elementów meblowych,

- barwienie i lakierowanie powierzchni,

- szlifowanie powłok lakierniczych,

- montaż mebli, tapicerowanie,

- kontrola jakości,

- ekspedycja/pakowanie.

 

Maszyny i urządzenia służące do obróbki drewna wyposażone zostaną w indywidualne odciągi pyłów i trocin podłączone do ciągów wentylacyjnych. Pyły z procesu szlifowania gromadzone będą w zamkniętych pojemnikach pod filtrami, a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy. W strefie produkcyjnej będą wydzielone pasma komunikacyjne służące do transportu międzystanowiskowego i międzystrefowego. W powyższych halach oraz pomieszczeniach odbywać się będzie proces obróbki drewna, malowania, oraz kontroli jakości gotowego produktu. Inwestor zaplanował również pomieszczenia higieniczno sanitarne - toalety, szatnie dla kobiet i mężczyzn.

Woda wykorzystywana będzie do celów socjalno-bytowych.

 

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała zmian zapotrzebowania na wodę, a także ilość odprowadzanych ścieków. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków. W wyniku prowadzonych procesów produkcyjnych nie będą powstawały ścieki technologiczne. Wody opadowe i roztopowe są odprowadzane do rowu melioracyjnego należącego do spółki wodnej i dalej poprzez odstojnik do rzeki Mątawy, zgodnie z wymaganymi decyzjami. Wszystkie odpady z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Będą one przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, na podstawie zawartych umów na odbiór.

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj i zakres przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

 

Uwzględniając omówione w załączonej dokumentacji zabezpieczenia, zaplanowane zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji projektu, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

 

Projektowane zadanie jest zlokalizowane w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 108. poz. 1874, z późn. zm.) oraz w odległości około 920 m obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003.

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) wskazuje, iż zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji, nie stwierdza się zagrożenia dla celów i przedmiotów ochrony Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

 

Po wnikliwym przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż przedmiotowy obiekt, przy założonych metodach opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz planowanym zwiększeniu skali produkcji, nie będzie powodował wystąpienia skumulowanych oddziaływań.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed prawdopodobieństwem zaistnienia negatywnego oddziaływania inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji.