Nowe, dnia 25 maja 2012 roku

Znak: IKS.602.3.2012.LC

 

                                                       D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia         3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)  , w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.):

 

BURMISTRZ NOWEGO

po rozpatrzeniu wniosku:

 

GMINY NOWE

Plac Św. ROCHA 5, 86-170 Nowe

 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm, zlokalizowanej w Bochlinie na działkach nr 196, 203, 207, 213 i 220 ( ob. ewid Kozielec ), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, a także po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm”

 

Burmistrz Nowego

 

stwierdza, że dla w/w przedsięwzięcia

 

NIE ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Nowe zwróciła się do Burmistrza Nowego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z planowaną przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm”, zlokalizowanej w Bochlinie na działkach nr 196, 203, 207, 213 i 220 ( ob. ewid Kozielec ).

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Kozielec, na długości 1 206 m. Droga ta przebiega przez tereny zabudowane, upraw rolnych. Stanowi ważny węzeł komunikacyjny dla mieszkańców gminy łącząc okoliczne obszary z drogą krajową nr 91. Obecnie ma nawierzchnię gruntowo - szlakowo - tłuczniową, o znacznej deformacji i licznych ubytkach. Nie posiada właściwego odwodnienia a nieuregulowany spływ wód opadowych i roztopowych, szczególnie na odcinkach zaniżonych, przyczynił się do powstania niebezpiecznych wyrobisk, podmywających koronę drogi. Istniejące rowy są zamulone, co dodatkowo pogarsza warunki odwodnienia korpusu drogowego.

W ramach zamierzenia przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wykonanie konstrukcji bitumicznej, realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm.

Realizacja przedmiotowego ciągu ma służyć poprawie płynności ruchu drogowego oraz spowoduje zmniejszenie zapylenia, ilości spalin i hałasu emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze.

Obszar, na którym położone są działki przez które poprowadzona będzie droga nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia z zapisem na płycie CD, kopie map ewidencyjnych w skali 1:1000, obejmujących teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich, mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów opiniodawczych w skali 1:1000.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczony został stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl w zakładce  - ochrona środowiska, ponadto na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem oraz na tablicach ogłoszeń Sołectwa Bochlin.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071      z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informację o wszczęciu niniejszego postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości w dniu       12 marca 2012 roku drogą obwieszczenia Burmistrza Nowego na stronach www.bip.gminanowe.pl (zakładka: ochrona środowiska), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń w miejscowościach Bochlin i Kozielec.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane (drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w dniu 12 marca 2012 roku Burmistrz Nowego zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 28 marca 2012 roku ( data wpływu 2 kwietnia 2012 roku ) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię znak: N.NZ-4201-4/62/12 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 9 maja 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie znak: WOO.4240.236.2012.KŚ.2 wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko poprzedzone zostało dokładną analizą przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1 — 3) ustawy z dnia             3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wpływu czynności realizacyjnych na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Niezbędnym jest jednak, aby wykonawcy robót używali maszyn i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, w celu zapobieżenia przedostawaniu się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych. Roboty powinny być przeprowadzane wyłącznie w porze dnia. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały.

 

W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania ścieków, ani szkodliwych substancji i energii do środowiska. Odpowiednie wyprofilowanie jezdni umożliwi swobodne odprowadzanie wód opadowych z jej powierzchni do rowów odwadniających i wyeliminuje częste występowanie zastoisk wodnych.

Budowa drogi gminnej przyczyni się do poprawy płynności jazdy, w związku z czym generalnie zmniejszy się poziom hałasu i emisja zanieczyszczeń powstających podczas eksploatacji dróg w stosunku do stanu istniejącego i nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220      z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

W związku z powyższym na przedmiotowym terenie obowiązują uwarunkowania wynikające z rozporządzenia nr 20/2005 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. Nr 108, poz. 1874 z późn. zm.), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o ochronie przyrody zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, prowadzonych na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

            Przedsięwzięcie nie jest związane z wycinką drzew i krzewów oraz zajmowaniem cennych siedlisk przyrodniczych, terenów leśnych, obszarów wodnych i wodno - błotnych.

W wyniku realizacji nie nastąpi zmiana sposobu dotychczasowego użytkowania terenu lub intensyfikacja transportu samochodowego.

W związku z powyższym nie stwierdza się zagrożenia i znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ww. obszary chronione, a ocena oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 nie jest wymagana.

Jednocześnie, w celu zachowania walorów krajobrazowych, zaleca się wzdłuż przebudowywanej drogi wprowadzić nasadzenia roślinności wysokiej w postaci drzew, docelowo tworzących tzw. zadrzewienie szpalerowe. Przy projektowaniu nasadzeń należy stosować liściaste gatunki drzew rodzimych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ani nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Wobec powyższego, Burmistrz Nowego, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 24 maja 2012 roku wydał postanowienie znak: IKS.602.3.2012.LC, w którym stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Treść niniejszego postanowienia podana została do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl zakładka: ochrona środowiska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń w miejscowościach Bochlin i Kozielec.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska - organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zapytania w sprawie prowadzonego postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono, jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

1    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

2    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy oraz wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

3    Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

4    Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

5    Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6    Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

                                                                                         Burmistrz Nowego

                                                                                          Czesław Woliński

 

 

Załącznik decyzji stanowi:

- charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. BIP Urzędu Gminy w Nowem

3. tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Nowem

4. Sołtys Sołectwa Bochlin - z prośbą o niezwłoczne zawieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń

    5. a/a

Do wiadomości:

1.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu

ul. Sądowa 5 

 86- 100 Świecie

2.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 ul.    Dworcowa 63

                   85 - 950 Bydgoszcz

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

 

 

Załącznik do decyzji Burmistrza Nowego znak: IKS.602.3.2012.LC

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm, zlokalizowanej w Bochlinie na działkach nr 196, 203, 207, 213 i 220 ( ob. ewid Kozielec ).

Obszar, na którym położone są działki przez które poprowadzona będzie droga nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane (drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej).

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Kozielec, na długości 1 206 m. Droga ta przebiega przez tereny zabudowane i upraw rolnych. Stanowi ważny węzeł komunikacyjny dla mieszkańców gminy łącząc okoliczne obszary z drogą krajową nr 91. Obecnie ma nawierzchnię gruntowo - szlakowo - tłuczniową, o znacznej deformacji i licznych ubytkach. Nie posiada właściwego odwodnienia a nieuregulowany spływ wód opadowych i roztopowych, szczególnie na odcinkach zaniżonych, przyczynił się do powstania niebezpiecznych wyrobisk, podmywających koronę drogi. Istniejące rowy są zamulone, co dodatkowo pogarsza warunki odwodnienia korpusu drogowego.

W ramach zamierzenia przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wykonanie konstrukcji bitumicznej, realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm.

Realizacja przedmiotowego ciągu ma służyć poprawie płynności ruchu drogowego oraz spowoduje zmniejszenie zapylenia, ilości spalin i hałasu emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze.

W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania ścieków, ani szkodliwych substancji i energii do środowiska. Odpowiednie wyprofilowanie jezdni umożliwi swobodne odprowadzanie wód opadowych z jej powierzchni do rowów odwadniających i wyeliminuje częste występowanie zastoisk wodnych.

Budowa drogi gminnej przyczyni się do poprawy płynności jazdy, w związku z czym generalnie zmniejszy się poziom hałasu i emisja zanieczyszczeń powstających podczas eksploatacji dróg w stosunku do stanu istniejącego i nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220      z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Z uwagi na skalę oraz rodzaj planowanej inwestycji, ocenia się, że jej realizacja oraz eksploatacja nie spowoduje niszczenia gatunków i siedlisk, dla ochrony których wyznaczono w. wym. obszary chronione. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia mogą znaleźć się budynki mieszkalne.