Nowe, dnia 25 maja 2012 roku

Znak: IKS.602.3.2012.LC

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości:

 

1.  w dniu 25 maja 2012 roku. na wniosek Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw

 

2.       informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gminanowe.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem i na tablicach ogłoszeń sołectwa Morgi,

 

3.  z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOO.4240.236.2012.KŚ.2 z dnia 9 maja 2012 roku oraz z opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ-4201-4/62/12 z dnia 28 marca 2012 roku. można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, na zasadach określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

 

 

                                                                                                                 Burmistrz Nowego

                                                                                                                    Czesław Woliński