Nowe, dnia 24 maja 2012 roku

Znak: IKS.602.3.2012.LC

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 6 marca 2012 roku złożonego przez Gminę Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe:

 

postanawiam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw

 

UZASADNIENIE

 

Dnia 6 marca 2012 roku wpłynął wniosek od Gminy Nowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm”. zlokalizowanej w Bochlinie na działkach nr 196, 203, 207, 213 i 220 ( ob. ewid Kozielec ).

Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia z zapisem na płycie CD, kopie map ewidencyjnych w skali 1:1000, obejmujących teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich, mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów opiniodawczych w skali 1:1000.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Nowego. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Nowego w dniu           12 marca 2012 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu opinią z dnia 28 marca 2012 roku ( data wpływu 2 kwietnia 2012 roku ) o znaku N.NZ-4201-4/62/12 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem o znaku WOO.4240.236.2012.KŚ.2 z dnia 9 maja 2012 roku ( data wpływu 10 maja 2012 roku ) stwierdził również, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Nowego w swoim postanowieniu przychylił się do obu wydanych opinii uwzględniając ich treść w niniejszym dokumencie.

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Kozielec  na długości 1 206 m. Droga ta przebiega przez tereny zabudowane i upraw rolnych. Stanowi ważny węzeł komunikacyjny dla mieszkańców gminy łącząc okoliczne obszary z drogą krajową nr 91. Obecnie ma nawierzchnię gruntowo - szlakowo - tłuczniową, o znacznej deformacji i licznych ubytkach. Nie posiada właściwego odwodnienia a nieuregulowany spływ wód opadowych i roztopowych, szczególnie na odcinkach zaniżonych, przyczynił się do powstania niebezpiecznych wyrobisk, podmywających koronę drogi. Istniejące rowy są zamulone, co dodatkowo pogarsza warunki odwodnienia korpusu drogowego.

W ramach zamierzenia przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wykonanie konstrukcji bitumicznej, realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm.

Planowana droga charakteryzować się będzie następującymi parametrami:

- szerokość korony drogi: 6 m,

- szerokość nawierzchni jezdni w przekroju drogowym: 5 m,

- prędkość projektowa: 40 km/h

- powierzchnia jezdni i skrzyżowań: 6 300,50 m2,

- powierzchnia poboczy:  1 193,52 m2,

- powierzchnia wjazdów i zjazdów: 64,80 m2.

Realizacja przedmiotowego ciągu ma służyć poprawie płynności ruchu drogowego oraz spowoduje zmniejszenie zapylenia, ilości spalin i hałasu emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze.

Obszar, na którym położone są działki przez które poprowadzona będzie droga nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

W fazie realizacji inwestycji nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji                     zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (np. koparki, środki transportu).

 Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220  z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Przedsięwzięcie nie jest związane z wycinką drzew i krzewów oraz zajmowaniem cennych siedlisk przyrodniczych, terenów leśnych, obszarów wodnych i wodno - błotnych.

W wyniku realizacji nie nastąpi zmiana sposobu dotychczasowego użytkowania terenu lub intensyfikacja transportu samochodowego.

W związku z powyższym nie stwierdza się zagrożenia i znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ww. obszary chronione, a ocena oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 nie jest wymagana.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ani nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

 Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1. cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 roku, kierując się zarówno skalą inwestycji, zakresem jak i jej usytuowaniem, a także uwzględniając potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.


Pouczenie


Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.   
 
 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują:
1.Gmina Nowe, Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

2.tablice ogłoszeń: gminna, sołectwa Bochlin
3.strona internetowa  www.bip.gminanowe.pl
4.a/a

Do wiadomości:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

   ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

   ul. sądowa 5, 86-100 Świecie