Nowe, dnia 19 czerwca 2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Burmistrz Nowego

ogłasza przetarg nieograniczony

na

"BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W NOWEM wraz z dostawą wyposażenia"

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Nowe , Plac Świętego Rocha 5, 86-170 Nowe, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3337210, faks 052 3328466.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminanowe.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W NOWEM wraz z dostawą wyposażenia.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie opisane jest poprzez nazwę i kod CPV, dostawę wskazanych w projekcie wykonawczym sprzętu i wyposażenia, projekt budowlany, projekty wykonawcze branż : - branż architektoniczno - budowlana - branża konstrukcyjna - branża sanitarna - odwodnienie terenu, przyłącza wodno-kanalizacyjne - branża sanitarna - instalacje wod-kan, gazowe, c.o. (węzeł cieplny) i wentylacji - branża elektryczna - branża drogowa Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiary robót 3.2.2. Zakres robót obejmuje wykonanie: - Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych - Wykonanie robót fundamentowych - Wykonanie robót zbrojarskich i betoniarskich - Wykonanie robót murarskich - Montaż pokrycia dachu - Wykonanie robót instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych) - Montaż stolarki okiennej i drzwiowej - Wykonanie robót tynkarskich - Wykonanie robót izolacyjnych - Wykonanie robót posadzkowych - Wykonanie robót dekarsko - blacharskich - Wykonanie robót malarskich, - Montaż armatury i przyborów sanitarnych - Montaż pozostałych elementów wykończeniowych (drzwi wewn itp.) Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia wskazanych w projekcie i przedmiarze robót Roboty wykonywane mają być w następującej kolejności : - Roboty rozbiórkowe - Roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzenie terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego i zaplecza budowy) - wykonanie wykopów fundamentowych, - wykonanie żelbetowych ław fundamentowych, - wykonanie żelbetowych ścian piwnicznych, - wykonanie murowanych ścian oraz stropów kondygnacji nadziemnych - montaż pokrycia dachowego - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie instalacji wewnętrznych (elektryczne, sanitarne) - wykonanie robót wewnętrznych w budynku (tynki), - wykonanie posadzki, - wykonanie powłok malarskich, - pozostałe roboty wykończeniowe - montaż urządzeń wewnętrznych, w tym systemu nagłośnienia i monitoringu - dostawa i montaż sprzętu sportowego - dostawa i montaż pozostałego sprzętu i wyposażenia.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącego nie więcej niż 5 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe polega na udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 5 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego 16.2 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6): Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącego nie więcej niż 5 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki na takich samych warunkach i zasadach jak określone w umowie podstawowej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.33.20-8, 45.23.32.25-2, 45.23.32.00-1, 45.40.00.00-1, 37.40.00.00-2, 32.34.00.00-8, 31.68.22.30-1, 39.00.00.00-2, 35.12.17.00-5.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni wadium w wysokości: 100 000,00 zł Termin ważności wadium określa się na 30 dni. Termin liczony jest od terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu wpłacone przelewem do Banku Spółdzielczego w Nowem , ul. Bydgoska 12, 86 - 170 Nowe Nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych /bezwarunkowo/, - gwarancjach ubezpieczeniowych /bezwarunkowo/, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tekst jednolity z 2007r Dz U.Nr 42 poz. 275 ze zm. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. - w przypadku przelewu na rachunek zamawiającego, ksero dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. - w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach należy dokument załączyć do oferty w formie oryginału. 3. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po: - wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wówczas Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - unieważnieniu postępowania, - na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku wykazania budowy co najmniej jednego obiektu użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą o kubaturze nie mniejszej niż
   • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • nie dotyczy
   • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Dysponowanie głównym kierownikiem robót oraz kierownikami robót w zakresie branż : branż architektoniczna branża konstrukcyjno-budowlana branża sanitarna branża elektryczna branża drogowa Kierownikami robót mogą być osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności : architektoniczno - budowlanej konstrukcyjnej branży sanitarnej branży elektrycznej branży drogowej dopuszcza się łączenie specjalności u kierowników robót
   • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Wymagana jest opłacona polisa, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000 000,00 zł.

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
    • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
    • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
    • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
    • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
   • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
    • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

   III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

   SEKCJA IV: PROCEDURA

    

   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

    

   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

    

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

    

   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

    

   IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

    

   IV.3) ZMIANA UMOWY

    

   Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

   Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

   1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (długotrwałe, obfite deszcze lub śnieg, niskie temperatury w dzień i w nocy), uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia ; b) zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych, zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy; c) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 2. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie iż zamierza powierzyć część robót podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne. 3.Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy; W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 4. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 5. Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 6 Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy; 7 Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji zamówienia;

    

   IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    

   IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

   zamówienia: www.bip.gminanowe.pl w zakładce przetargi
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowe plac Św. Rocha 5, 86 170 Nowe.

   IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Nowe Plac Świętego Rocha 5, 86-170 Nowe, pokój nr 26 - sekretariat.

    

   IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

    

   IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015..

    

   IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

    

   V. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 czerwca 2012 po nr 210358 – 2012.

    

                                                                                                                                                Burmistrz Nowego

                                                                                                                                                Czesław Woliński