Nowe, dnia 12 kwietnia 2012 roku

Znak: IKS. 602.4.2012.LC

             DECYZJA

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust 2 pkt 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)  oraz § 2 i § 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 5 kwietnia 2012 roku przez Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; Pl. Św. Rocha 6; 86-170 Nowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi i ciągami komunikacyjnymi”, zlokalizowanymi na działkach nr 554/1, 565/1, 569/2, 571/2, 572/2, w położonymi Nowem  w obrębie Nowe:

 

o r z e k a m

 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi i ciągami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi na działkach nr 554/1, 565/1, 569/2, 571/2, 572/2, położonymi Nowem  w obrębie Nowe.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 5 kwietnia 2012 roku Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Urzędu Gminy w Nowem  wystąpił  do Burmistrza Nowego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi i ciągami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi na działkach nr 554/1, 565/1, 569/2, 571/2, 572/2, położonymi Nowem  w obrębie Nowe.

Do wniosku została załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, wypisy z ewidencji gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.).   

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 cytowanej  ustawy jest Burmistrz.

Planowana inwestycja polega na dobudowaniu do istniejącego budynku szkoły hali widowiskowo-sportowej wraz z wewnętrzną droga dojazdową i ciągami komunikacyjnymi o łącznej powierzchni zagospodarowania terenu wynoszącej

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzonego uchwałą nr VIII/51/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo-zachodniej części miasta Nowe ( ogłoszoną w dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75 poz. 1148 z dnia      13 sierpnia 2003 roku z późn. zm. ).

W związku z tym, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie jest wymieniony w treści §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397  zm.) można jednoznacznie stwierdzić, że planowana inwestycja nie zostanie zaliczona do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak i  mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z zapisem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) inwestycja pod nazwą: „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi i ciągami komunikacyjnymi” nie wymaga przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Należy zaznaczyć, że inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej.  Najbliżej leżące obszary chronione Natura 2000 położone są w odległości powyżej 2 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji. Co prawda planowana hala położona będzie w obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, jednak inwestycja z nią związana nie będzie miała żadnego negatywnego oddziaływania na tę formę ochrony przyrody. Obiekt będzie położony w odległości ponad 1,5 km od Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów tucholskich                     

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) jeżeli postępowanie z jakichkolwiek przyczyn staje się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

 

 

                                                                                                                                      Burmistrz Nowego

                                                                                                                                      Czesław Woliński

 

Otrzymują:

1. Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  UG Nowe

2. a/a.

Do wiadomości:

1. BIP Urzędu Gminy  Nowe