Nowe, dnia 8 lutego 2012 roku

Znak: IKS.602.1.2012.LC

 

INFORMACJA
o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu

Zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a) – d) i art. 33 - 35 i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Burmistrz Nowego zawiadamia, że wszczęta została procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.

 

„ Przebudowa rynku Starego Miasta w Nowem w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji rynku i kamienic – miasto Nowe”

 

 

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia,  kopia wypisu z rejestru gruntów,  mapa ewidencyjna w skali 1:500 , informacje z MPZP oraz płyta CD zawierająca kartę informacyjną. Przedmiotowy wniosek zamieszczono w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Nowem (www.bip.gminanowe.pl - dział: ochrona środowiska-zakładka: decyzje środowiskowe).
 
Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na przebudowie rynku Starego Miasta w Nowem w ramach Lokalnego Programu rewitalizacji rynku i kamienic – Miasto Nowe na działkach nr 674/1; 601/4; 659/1; 675/2; 690/1; 894/1;864/1;851/1 ( ob. ewid Nowe ).

 

Realizacja projektu zakłada przebudowę istniejącego układu pieszo – kołowego poprzez poszerzenie chodników i zwężenie jezdni, przy pozostawieniu dotychczasowych miejsc postojowych. Rynek  główny zostanie przeprojektowany zgodnie z istniejącą geometria przy niewielkich korektach niwelety. Strefy całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ( płyta rynku) zostaną zabezpieczone za pomocą krawężnika kamiennego oraz słupkami granitowymi. Ponadto zakłada się wymianę stopni schodowy.

 

 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowego. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.) Burmistrz Nowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Świeciu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa.

 Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 11), w godzinach 7.00 – 15 00 w terminie 21 od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej
www.bip.gminanowe.pl (dział: ochrona środowiska; zakładka: decyzje środowiskowe), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem oraz tablicach ogłoszeń sołectwa Morgi.

 

 

 

                                                                                                               Z-ca Burmistrza

                                                                                                              Zbigniew Lorkowski

 

 

 
Otrzymują:- BIP Urzędu Gminy  w Nowem

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem

- a/a