Nowe, dnia 16 sierpnia 2011 r.

Znak: IKS.602.1.2011.LC

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości:

 

1.  w dniu 16 sierpnia 2011r. na wniosek Biura Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska-„BIPROWODMEL” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań - działającego w imieniu inwestora:   Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Rejonowy Oddział w Bydgoszczy ul. Paderewskiego 2, 685-197 Bydgoszcz została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I”, obejmujące: „Gminna Spółka Wodna w Nowe – melioracje szczegółowe we wsi Morgi, gm. Nowe, pow. Świecie”

 

2.       informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gminanowe.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem i na tablicy ogłoszeń sołectwa Morgi,

 

3.  z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOO.4240.408.2011.BW.2 z dnia 13.06.2011r. oraz z opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ-4201-3/97/11 z dnia 09.05.2011 r. można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, na zasadach określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

                                                                                                             Burmistrz Nowego

                                                                                                                   Czesław Woliński