Nowe, dnia 16 sierpnia 2011 r.

Znak: IKS.602.1.2011.LC

 

 

D E C Y Z J A nr 1

 

           Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ustawy  z dnia      3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199,  poz. 1227 z późn. zm. /, a także § 3 ust. 1 pkt. 88 lit.d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  /Dz. U. Nr 213, poz. 1397/ w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, Burmistrz Nowego po rozpatrzeniu wniosku:

 

Biura Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska-„BIPROWODMEL”      Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań - działającego w imieniu inwestora:   Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Rejonowy Oddział w Bydgoszczy ul. Paderewskiego 2, 685-197 Bydgoszcz

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I”, obejmujące: „Gminna Spółka Wodna w Nowe – melioracje szczegółowe we wsi Morgi, gm. Nowe, pow. Świecie”

 

po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

stwierdza:

 

Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I, obejmujące : „Gminna Spółka Wodna w Nowem - melioracje szczegółowe we wsi Morgi, gm. Nowe, pow. Świecie”                                        

 

Uzasadnienie

W dniu 14 kwietnia 2011 r. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska -„BIPROWODMEL” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań działające  w imieniu inwestora  Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Rejonowy Oddział w Bydgoszczy ul. Paderewskiego 2, 685-197 Bydgoszcz wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I”, obejmujące: „Gminna Spółka Wodna w Nowe – melioracje szczegółowe we wsi Morgi, gm. Nowe, pow. Świecie”

Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wymienioną w art. 3 ust. 1 pkt. 5 oraz w art. 74 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kopie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, kopię pełnomocnictwa, kopię uiszczenia opłaty skarbowej oraz płytę CD zawierającą kartę informacyjną. Przedmiotowy wniosek zamieszczono w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Nowem (www.bip.gminanowe.pl - dział: ochrona środowiska-zakładka: decyzje środowiskowe).

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

                   W toku trwania procedury ustalono, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 88 lit d ww. rozporządzenia tj.                       gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na: d)       melioracji na obszarze nie mniejszym niż

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - w dniu
14.04.2011 r. Burmistrz Nowego zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 W dniu 09.05.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię znak: N.NZ-4201-3/97/11 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

W dniu 16.05.2011 r. do Burmistrza Nowego wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.408.2011.BW, wzywające do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej. Wobec uzupełnienia przez Wnioskodawcę karty informacyjnej przedsięwzięcia o wymagane informacje – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 08.06.2011 r. wydał postanowienie znak: WOO.4240.408.2011.BW.2 (data wpływu 13.06.2011 r.), w którym wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.     Po uzyskaniu w. wym. opinii oraz dokładnej analizie przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Nowego wydał postanowienie, którym  odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest odbudowa istniejącej sieci rowów odwadniająco -nawadniających o łącznej długości 1850 m, na obszarze 13,11 ha gruntów ornych, przepustu z zastawką i przepustów na rowach. Celem zadania jest odprowadzenie nadmiaru wód w czasie obfitych opadów i roztopów wiosennych oraz nawodnienie terenów w okresie suszy za pomocą sieci melioracyjnej. Zabiegi melioracyjne prowadzone będą na terenie ośmiu działek ( nr 316/1, 316/2, 317/1, 319/1, 321/1, 329/1, 329/2, 330/1 – ob. ewid. Morgi), należących do jednego właściciela miejscowości Morgi w gminie Nowe.

Roboty melioracyjne, a także formowanie nasypów i roboty wykończeniowe (plantowanie skarp rowu i terenu) zostaną wykonane przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz częściowo ręcznie z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na terenie objętym inwestycją. Odbudowa będzie polegać na odpowiednim przegłębieniu i wyprofilowaniu spadku dna istniejących elementów systemu odwadniająco- nawadniającego oraz zabezpieczeniu stopy skarp płotkiem faszynowym. Przyjęto, że ok. 50% wydobytego gruntu zostanie wykorzystane na terenie prowadzenia robót, a pozostała część (warstwa humusu) będzie przekazana do wykorzystania rolniczego.

Budowa elementów konstrukcyjnych i umocnień betonowych projektowanego typowego przepustu melioracyjnego z zastawką, prowadzona będzie tradycyjną metodą betonowania na mokro z wykorzystanie elementów prefabrykowanych dowożonych na miejsce wybudowania. Przewiduje się, że beton zostanie przygotowany na miejscu prowadzenia robót.

Ze względu na to, iż teren inwestycji położony jest na obszarze chronionym, nie przewiduje się nadmiernej ingerencji technologicznej w środowisko. Na etapie budowy, zużycie wody, energii elektrycznej, paliw silnikowych, stali, betonu, materiałów sypkich (żwir, piasek) itp., wystąpi w ilości niezbędnej do wykonania prac budowlanych.

Etap ten będzie charakteryzował się typowymi uciążliwościami. Zwiększony poziom hałasu w wyniku pracy urządzeń technicznych( koparki, spycharki, ubijarki, pilarki, itp.), a także transportu wewnętrznego i zewnętrznego, będzie miał charakter krótkotrwały i nie wykraczający poza najbliższy, niezamieszkały, rejon inwestycji. Prace będą wykonywane tylko w porze dziennej. Zwiększona emisja zanieczyszczeń do atmosfery wynika z powstawania pyłów podczas prowadzenia robót ziemnych, przemieszczania mas ziemnych, cięcia materiałów i transportu. Nastąpi także zwiększone zanieczyszczenie atmosfery spalinami z maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Emisja ta ma charakter miejscowy, okresowy i ustanie całkowicie po zakończeniu budowy. Powstaną odpady charakterystyczne dla prowadzenia robót ziemnych i budowlanych. Do odpadów powstających na tym etapie zaliczyć można: nadmiar gruntu z urobku, drewno oraz inne materiały budowlane. Wytwórcą powstających odpadów będzie firma budowlana wykonująca prace i do niej będzie należało odpowiednie ich zagospodarowanie.

Po zakończeniu robót budowlano- montażowych, teren objęty inwestycją zostanie przywrócony do stanu użytkowego oraz zagospodarowany zgodnie z pierwotną funkcją

( użytki zielone).

Ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie będzie ono znacząco oddziaływać na otaczające środowisko. Mogące wystąpić oddziaływania na etapie budowy zostaną zminimalizowane poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Na terenie obiektu nie przewiduje się lokalizacji stałych urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Na czas budowy wykonawca robót zapewni pracownikom, przenośne sanitariaty typu Toy - Toy z ekologicznymi pojemnikami na nieczystości płynne. Elementy projektowanej sieci drenarskiej ( sączki i zbieracze wykonane z rur PVC) zostaną dowiezione na plac budowy w postaci gotowej do montażu, a elementy betonowe systemu drenarskiego tj. wyloty i studnie melioracyjne będą dowiezione w postaci gotowych prefabrykatów. Powstające w trakcie prac odpady będą magazynowane w specjalnych wydzielonych do tego miejscach, a następnie przekazane odbiorcom posiadającym stosowne pozwolenia do powtórnego wykorzystania lub utylizacji. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiednich środków ostrożności polegających na zabezpieczeniu terenu przed przedostaniem się ewentualnych środków chemicznych do ziemi.

Ewentualne prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz odmulenia rowu melioracyjnego będę wykonane poza sezonem lęgowym i wegetacyjnym. Umocnienie stopy skarp oraz rowu zostanie wykonane z materiałów biologicznie objętych (faszyny, drewno, kamień, humus. obsiew mieszanką traw).

Teren planowanego przedsięwzięcia był w przeszłości meliorowany. Inwestycja zakłada jedynie odbudowę istniejącej sieci rowów melioracyjnych oraz budowę lub przebudowę przepustów na tych rowach.

Przedsięwzięcie ograniczy się do działań mających na celu przywrócenie sprawności systemu, co umożliwi wykorzystanie tego terenu do celów rolniczych.

Na etapie użytkowania, przewidywanym oddziaływaniem inwestycji na środowisko będzie zrzut wody eksploatacyjnej i pobór wód nawadniających z rzeki Mątawa, która jest lewostronnym dopływem rzeki Wisły.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz 1220 z poźn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

W granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego obowiązują zakazy określone rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  Nr 20/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 6 ww. ustawy o ochronie przyrody , zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych nie dotyczy prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej, a w myśl art. 17 ust. 3 tejże ustawy, zakazy obowiązującego terenie parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji przedsięwzięć, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę tego parku.

Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia jest terenem przekształconym, użytkowanym jako grunty orne. Realizacja zamierzenia nie będzie skutkować zmianą dotychczasowego sposobu użytkowanie terenu oraz nie spowoduje niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną.

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów lud naruszenia terenów wodno- błotnych i leśnych.

W związku z powyższym stwierdza się, że zaplanowane przedsięwzięcie, przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej i uzupełnieniu, nie będzie się wiązać ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody i pozostałych elementów środowiska, a tym samym nie wymaga wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie powinna spowodować kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien zostać ograniczony do granic działek ewidencyjnych, na których będzie ono realizowane. Wykorzystanie zasobów naturalnych będzie minimalne. Po przeanalizowaniu wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko ocenia się jednoznacznie, że zysk dla środowiska naturalnego będzie zdecydowanie większy, niż skutki negatywnych oddziaływań związanych z jej realizacją. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ani nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zapytania w sprawie

prowadzonego postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy oraz wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

– Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

4. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3, od organu, który wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

5. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

                                                                                                                     Burmistrz Nowego

                                                                                                              Czesław Woliński

 

 

 

 

Załącznik decyzji:

1.       Charakterystyka przedsięwzięcia

2.       Karta informacyjna

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. BIP Urzędu Gminy Nowe

3. tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Nowem

4. tablica ogłoszeń Sołectwa Morgi

4. a/a

 

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, ul. Sądowa 5, 86 – 100 Świecie

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,  ul. Dworcowa 63, 85 – 009 Bydgoszcz

 

 

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) pobrano opłatę skarbową w wysokości 222 zł.