Nowe, dnia 16 sierpnia 2011 roku

Znak: IKS.602.1.2011.LC

POSTANOWIENIE Nr 1/2011 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 88 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm. ), Burmistrz Nowego po rozpatrzeniu wniosku:

 

Biura Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska-„BIPROWODMEL”      Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań - działającego w imieniu inwestora:   Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Rejonowy Oddział w Bydgoszczy ul. Paderewskiego 2, 685-197 Bydgoszcz

 

w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I”, obejmujące: „Gminna Spółka Wodna w Nowe – melioracje szczegółowe we wsi Morgi, gm. Nowe, pow. Świecie”

 

po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

postanawia:

stwierdzić, że dla w. wym. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 14 kwietnia 2011 r. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska -„BIPROWODMEL” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań działające  w imieniu inwestora  Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Rejonowy Oddział w Bydgoszczy ul. Paderewskiego 2, 685-197 Bydgoszcz wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I”, obejmujące: „Gminna Spółka Wodna w Nowe – melioracje szczegółowe we wsi Morgi, gm. Nowe, pow. Świecie”

Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wymienioną w art. 3 ust. 1 pkt. 5 oraz w art. 74 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kopie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, kopię pełnomocnictwa, kopię uiszczenia opłaty skarbowej oraz płytę CD zawierającą kartę informacyjną. Przedmiotowy wniosek zamieszczono w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Nowem (www.bip.gminanowe.pl - dział: ochrona środowiska-zakładka: decyzje środowiskowe).

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

      W toku trwania procedury ustalono, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 88 lit d ww. rozporządzenia tj.                       gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na: d)       melioracji na obszarze nie mniejszym niż

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - w dniu
14.04.2011 r. Burmistrz Nowego zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 W dniu 09.05.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię znak: N.NZ-4201-3/97/11 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

W dniu 16.05.2011 r. do Burmistrza Nowego wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.408.2011.BW, wzywające do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia o następującej treści:

- klasyfikacja wydobytego urobku-osadów dennych (czy jest zanieczyszczony czy nie) z informacją o planowanym badaniu wydobytego materiału, przed jego wykorzystaniem lub unieszkodliwieniem.

- potencjalne sposoby zagospodarowania lub unieszkodliwienia osadu dennego (urobku),  powstałego w wyniku pogłębienia dna cieku oraz urobku powstałego w wyniku formowania skarp.

            Wobec uzupełnienia przez Wnioskodawcę karty informacyjnej przedsięwzięcia o wymagane informacje – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 08.06.2011 r. wydał postanowienie znak: WOO.4240.408.2011.BW.2 (data wpływu 13.06.2011 r.), w którym wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.     Po uzyskaniu w. wym. opinii oraz dokładnej analizie przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Nowego odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest odbudowa: istniejącej sieci rowów odwadniająco -nawadniających o łącznej długości 1850 m, na obszarze 13,11 ha gruntów ornych, przepustu z zastawką i przepustów na rowach. Celem zadania jest odprowadzenie nadmiaru wód w czasie obfitych opadów i roztopów wiosennych oraz nawodnienie terenów w okresie suszy za pomocą sieci melioracyjnej. Zabiegi melioracyjne prowadzone będą na terenie ośmiu działek ( nr 316/1, 316/2, 317/1, 319/1, 321/1, 329/1, 329/2, 330/1 – ob. ewid. Morgi), należących do jednego właściciela  miejscowości Morgi w gminie Nowe.

Teren wyznaczony do melioracji był przeszłości odwadniany za pomocą sieci rowów odwadniająco - nawadniających. Z terenem tym graniczą działki, której wcześniej również były meliorowane tą samą metodą. Przedsięwzięcie ograniczy się do działań mających na celu przywrócenie sprawności systemu, co umożliwi wykorzystanie tego terenu do celów rolniczych. Odbiornikiem nadmiaru wód, jak i źródłem wody do nawodnień będzie, tak jak do tej pory, rzeka Mątawa. Regulacja ilości wody w rowach będzie się odbywała za pomocą przepustu z zastawką przy wylocie do rzeki.

Grunty, na których będzie przeprowadzona projektowana inwestycja są gruntami wykorzystywanymi rolniczo. Potencjalna przydatność tych gleb jest bardzo wysoka, jednak ze względu na nieuregulowanie stosunki wodne, nie mogą być one w pełni wykorzystane.

Roboty melioracyjne, a także formowanie nasypów i roboty wykończeniowe (plantowanie skarp rowu i terenu) zostaną wykonane przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz częściowo ręcznie z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na terenie objętym inwestycją. Odbudowa będzie polegać na odpowiednim przegłębieniu i wyprofilowaniu spadku dna istniejących elementów systemu odwadniająco- nawadniającego oraz zabezpieczeniu stopy skarp płotkiem faszynowym. Przyjęto, że ok. 50% wydobytego gruntu zostanie wykorzystane na terenie prowadzenia robót, a pozostała część (warstwa humusu) będzie przekazana do wykorzystania rolniczego.

Budowa elementów konstrukcyjnych i umocnień betonowych projektowanego typowego przepustu melioracyjnego z zastawką, prowadzona będzie tradycyjną metodą betonowania na mokro z wykorzystanie elementów prefabrykowanych dowożonych na miejsce wybudowania. Przewiduje się, że beton zostanie przygotowany na miejscu prowadzenia robót.

Ze względu na to, iż teren inwestycji położony jest na obszarze chronionym, nie przewiduje się nadmiernej ingerencji technologicznej w środowisko. Na etapie budowy, zużycie wody, energii elektrycznej, paliw silnikowych, stali, betonu, materiałów sypkich (żwir, piasek) itp., wystąpi w ilości niezbędnej do wykonania prac budowlanych.

Etap ten będzie charakteryzował się typowymi uciążliwościami. Zwiększony poziom hałasu w wyniku pracy urządzeń technicznych ( koparki, spycharki, ubijarki, pilarki, itp.), a także transportu wewnętrznego i zewnętrznego, będzie miał charakter krótkotrwały i nie wykraczający poza najbliższy, niezamieszkały, rejon inwestycji. Prace będą wykonywane tylko w porze dziennej. Zwiększona emisja zanieczyszczeń do atmosfery wynika z powstawanie pyłów podczas prowadzenia robót ziemnych, przemieszczania mas ziemnych, cięcia materiałów i transportu. Nastąpi także zwiększone zanieczyszczenie atmosfery spalinami z maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Emisja ta ma charakter miejscowy, okresowy i ustanie całkowicie po zakończeniu budowy. Powstaną odpady charakterystyczne dla prowadzenia robót ziemnych i budowlanych. Do odpadów powstających na tym etapie zaliczyć można: nadmiar gruntu z urobku, drewno oraz inne materiały budowlane. Wytwórcą powstających odpadów będzie firma budowlana wykonująca prace i do niej będzie należało odpowiednie ich zagospodarowanie.

Na etapie użytkowania, przewidywanym oddziaływaniem inwestycji na środowisko będzie zrzut wody eksploatacyjnej i pobór wód nawadniających z rzeki Mątawa, która jest lewostronnym dopływem rzeki Wisły.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz 1220 z poźn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

W granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego obowiązują zakazy określone rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  Nr 20/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 6 ww. ustawy o ochronie przyrody , zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych nie dotyczy prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej, a w myśl art. 17 ust. 3 tejże ustawy, zakazy obowiązującego terenie parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji przedsięwzięć, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę tego parku.

Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia jest terenem przekształconym, użytkowanym jako grunty orne. Realizacja zamierzenia nie będzie skutkować zmianą dotychczasowego sposobu użytkowanie terenu oraz nie spowoduje niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną.

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów lud naruszenia terenów wodno- błotnych i leśnych.

W związku z powyższym stwierdza się, że zaplanowane przedsięwzięcie, przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej i uzupełnieniu, nie będzie się wiązać ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody i pozostałych elementów środowiska, a tym samym nie wymaga wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono, jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )

 

                                                                                                     Burmistrz Nowego

                                                                                                     Czesław Woliński 

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. BIP Urzędu Gminy Nowe

3. tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Nowem

4. tablica ogłoszeń Sołectwa Morgi

5. a/a

 

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, ul. Sądowa 5, 86 – 100 Świecie

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,  ul. Dworcowa 63,                     85 – 009 Bydgoszcz