Nowe, dnia 14 kwietnia 2011 roku

Znak: IKS.602.1.2011.LC

 

INFORMACJA
o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu

Zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a) – d) i art. 33 - 35 i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Burmistrz Nowego zawiadamia, że na wniosek:


Pana Marcina Pawłowskiego

 z Biura Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska

 „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.

 ul. Dąbrowskiego 138

 60-577 Poznań

 działającego w imieniu inwestora:

 

 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

 we Włocławku

 Rejonowy Oddział w Bydgoszczy

ul. Paderewskiego 26

 85-197 Bydgoszcz

wszczęta została procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.


„Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I”, obejmujące: „Gminna Spółka Wodna w Nowe – melioracje szczegółowe we wsi Morgi, gm. Nowe, pow. Świecie”

 

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia,  kopia uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, kopia pełnomocnictwa, kopia uiszczenia opłaty skarbowej oraz płyta CD zawierająca kartę informacyjną. Przedmiotowy wniosek zamieszczono w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Nowem (www.bip.gminanowe.pl - dział: ochrona środowiska-zakładka: decyzje środowiskowe).
 
Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty aktualnym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na melioracji szczegółowej na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Nowem we wsi Morgi.

 

Planowana inwestycja polega na wykonaniu na odbudowy sieci rowów melioracyjnych o łącznej długości 1850 mb, na obszarze

 

Realizacja projektu wskazuje bardzo pozytywne zmiany na środowisko naturalne i spowoduje odprowadzanie nadmiaru wód w czasie obfitych opadów jak i roztopów wiosennych oraz nawodnienie terenów w okresie suszy za pomocą sieci melioracyjnej.


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  88 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowego. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.) Burmistrz Nowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Świeciu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa.

 Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 11), w godzinach 7.00 – 15 00 w terminie 21 od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej
www.bip.gminanowe.pl (dział: ochrona środowiska; zakładka: decyzje środowiskowe), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem oraz tablicach ogłoszeń sołectwa Morgi.

 

Otrzymują:- BIP Urzędu Gminy  w Nowem

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem

- Tablice ogłoszeń sołectwa Morgi

- wg rozdzielnika

 - a/a