Nasz znak: IKS.524.2.2011.TS

 

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZ GMINY NOWE

z dnia 21 marca 2011 roku

 

ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i rekreacji.  

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536) oraz uchwały nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia na 2011 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi ogłaszam, konkurs 4/2011 został rozstrzygnięty:

 

 

1. W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych gminy Nowe w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i rekreacji w 2011 roku wpłynęły oferty wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

2. Dokonuję wyboru ofert w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i rekreacji w 2011 roku wyszczególnione  w Załączniku nr 2, które otrzymają  dofinansowanie wykonywanych zadań z budżetu gminy.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 [1] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675