Nowe, dnia 2 grudnia 2010 roku

Znak: IKS.7624-06.3/10

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 107 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana  Wiesława Łuszyńskiego – właściciela Zakładu Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Kulerskiego 16/41 w imieniu inwestora – Gminy Nowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”Rozbudowie drogi gminnej Osiny – Głodowo, zlokalizowanej w gminie Nowe i gminie Warlubie” i uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii:

ustala się nie określać uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ”Rozbudowie drogi gminnej Osiny – Głodowo, zlokalizowanej w gminie Nowe i gminie Warlubie”.

UZASADNIENIE

W dniu 18.08.2010 r. Pan Wiesław Łuszyński – właściciel Zakładu Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Kulerskiego 16/41 w imieniu inwestora – Gminy Nowe wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Osiny – Głodowo, zlokalizowanej w gminie Nowe i gminie Warlubie,  na odcinku długości

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, zestawienie działek pod inwestycje, zestawienie działek sąsiadujących z inwestycją oraz płyta CD zawierająca wymienione materiały. Przedmiotowy wniosek wraz z załącznikami zamieszczono w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Nowem (www.bip.gminanowe.pl - dział: ochrona środowiska - zakładka: decyzje środowiskowe).

Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Osiny – Głodowo, zlokalizowanej w gminie Nowe i gminie Warlubie” polegać będzie na rozbudowie drogi o długości 7194,7 m  ( poszerzenie pasa drogowego istniejącego ), zlikwidowaniu 120 m odcinka i wybudowaniu nowego o długości 98 m w innym miejscu. Przedsięwzięcie dotyczy drogi gminnej łączącej drogę gminną łączącej drogę powiatową 12050 Zdrojewo – Lipinki z drogą wojewódzką nr 214 Warlubie – Skórcz przez miejscowość Osiny i Głodowo. Planowane zadanie obejmuje wykonanie: jezdni bitumicznej o szerokości 5 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, zatok autobusowych o szerokości 3 m z kostki betonowej, peronów autobusowych ( chodników ) o szerokości 2 m z kostki betonowej oraz rowów odwadniających o szerokości 1,6 m.

 Roboty wykonywane będą na powierzchni ponad 64 000 m2, pochłoną 9000 Mg asfaltobetonu, 480 m3 kostki betonowej i 9000 m3 kruszywa łamanego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w/w inwestycja zaliczona jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których można wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Nowego przeprowadzając badanie w zakresie oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, wystąpił z pismami w dniu 24.08.2010 r. znak: IKS.7624-06/10 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualne określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dwukrotnie występował do wnioskodawcy z pismami  z dnia 10.09.2010 r. i 26.10.2010 r. znak RDOŚ-04.OO.6613-985-53/10/BK  o przekazanie wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 09.11.2010 r. ( data wpływu 18.11.2010 r., po udzieleniu przez wnioskodawcę  wszystkich wyjaśnień,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: RDOŚ-04.OO.6613-985-53/10/DM i wcześniej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w dniu 07.09.2010 r. ( data wpływu 10.09.2010 r. opinią znak: N.NZ.4201-4/179/10) nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Osiny – Głodowo, zlokalizowanej w gminie Nowe i gminie Warlubie.

 W dniu 02.12.2010 r. Burmistrz Nowego wydał postanowienie znakIKS.7624.06.2/10, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja będzie realizowana w granicach Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, gdzie obowiązują zakazy określone rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1375 z późn. zm. ). Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto inwestycja jest częściowo zlokalizowana w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB220009 Bory Tucholskie, gdzie obowiązują przepisy art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zabraniające podejmowania działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000, a w szczególności pogorszyć stan siedlisk, wpłynąć negatywnie na gatunki lub pogorszyć integralność obszaru. W odległości ok. 500 m oddalony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty PLH040022 Krzewiny.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przeznaczone do wycinki drzewa ( którą należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków ) nie stanowią typowego siedliska pachnicy dębowej, a także, że w bezpośrednim zasięgu przedsięwzięcia nie występują stanowiska ptaków, będących celem ochrony obszaru PLB22009 Bory Tucholskie. Jednak w przypadku ewentualnego stwierdzenia występowania gatunków chronionych lub o znaczeniu dla Wspólnoty, koniczne jest pozostawienie w możliwie najlepszym stanie siedliska gatunku. W tym celu należy podjąć niezbędne działania zabezpieczające, a także w zależności od potrzeb minimalizujące i kompensujące. Zgodnie z art. 56 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na zniszczenie siedliska gatunku chronionego niezbędna jest zgoda właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W okresie przewidzianym ustawowo 21 dni nie wpłynęły żadne uwagi.

Analizując w/w przedsięwzięcie pod kątem jego oddziaływania na środowisko, uwzględniając następujące uwarunkowania tj.: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu, wykorzystanie zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia w szczególności zasięg oddziaływania na obszar geograficzny i liczbę ludności, poszczególne elementy przyrodnicze, wielkość i złożoność oddziaływania z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej stwierdzono, że przedsięwzięcie polegające na rozbudowie drogi gminnej Osiny – Głodowo, zlokalizowanej w gminie Nowe i gminie Warlubie nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie też negatywnie na zdrowie ludzi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty aktualnym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

POUCZENIE

1.       Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

2.       Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 – 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3.       Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

 

Opłata skarbowa:

1.       Zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Załączniki:

1.       Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

2.       Załącznik Nr 2 – Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1.       Wiesław Łuszyński -  Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c.     86-300 Grudziądz, ul. Kulerskiego 16/4

2.       Wójt Gminy Warlubie

3.       a/a

Załącznik Nr 1Charakterystyka przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IKS.7624-06.3/10 z dnia 02.12.2010 roku

Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Osiny – Głodowo, zlokalizowanej w gminie Nowe i gminie Warlubie” polegać będzie na rozbudowie drogi o długości 7194,7 m   ( poszerzenie pasa drogowego istniejącego ), zlikwidowaniu 120 m odcinka i wybudowaniu nowego o długości 98 m w innym miejscu. Przedsięwzięcie dotyczy drogi gminnej łączącej drogę gminną łączącej drogę powiatową 12050 Zdrojewo – Lipinki z drogą wojewódzką nr 214 Warlubie – Skórcz przez miejscowość Osiny i Głodowo. Planowane zadanie obejmuje wykonanie: jezdni bitumicznej o szerokości 5 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, zatok autobusowych o szerokości 3 m z kostki betonowej, peronów autobusowych ( chodników ) o szerokości 2 m z kostki betonowej oraz rowów odwadniających o szerokości 1,6 m.

 Roboty wykonywane będą na powierzchni ponad 64 000 m2, pochłoną 9000 Mg asfaltobetonu, 480 m3 kostki betonowej i 9000 m3 kruszywa łamanego. Przedsięwzięcie poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo użytkowników drogi, wpłynie na zmniejszenie ilości spalin i hałasu.


Załącznik Nr 2Karta informacyjna przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych    uwarunkowaniach znak IKS.7624-06.3/10 z dnia 02.12.2010 roku

sporządzona zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, póz. 1127):

a) rodzaj, skala (zdolność produkcyjna itp.) i usytuowanie przedsięwzięcia

rodzaj: roboty drogowe-rozbudowa jezdni bitumicznej, budowa zatok autobusowych, budowa chodników, wykonanie poboczy gruntowych, regulacja istniejących rowów przydrożnych, wykonanie nowych rowów przydrożnych

skala: lokalna

usytuowanie: Gmina Warlubie, Gmina Nowe

b) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości wynosi: ca 64 000 m2

Dotychczasowa funkcja: komunikacyjna oraz na części drogi tereny leśne

Istniejące pokrycie szatą roślinną: trawniki, drzewa, krzewy

c) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Jezdnia bitumiczna, chodniki z kostki betonowej, zatoki autobusowe z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej, drzewa kolidujące z rozbudową jezdni przewidziane są do wycinki, konary drzew w skrajni drogowej będą obcięte

d) ewentualne warianty przedsięwzięciu

Jezdnia z kostki betonowej, chodniki bitumiczne, jezdnia 3,5 z mijankami

e) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

asfaltobeton –9000 Mg

kostka betonowa –480 m3

kruszywo łamane –9000 m3

f) rozwiązania chroniące środowisko:

Regeneracja trawników, Odbudowa istn. rowów przydrożnych oraz  regulacja rowów przydrożnych umożliwi sprawne odprowadzenie wód deszczowych z pasa drogowego

Poprawa płynności ruchu, a tym samym zmniejszenie emisji spalin i hałasu.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych dzięki segregacji ruchu kołowego od ruchu pieszych.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego posiada tytuł prawny inwestor i nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono.

g) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

- ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych:

W  związku z planowana przebudowa drogi nie będzie odprowadzania ścieków socjalno-bytowych w czasie eksploatacji.  W czasie budowy będzie wymóg podany w specyfikacjach technicznych wykonania i  odbioru robót zobowiązujący  wykonawcę robót  do ustawienia toalety przenośnej oraz zapewnienie eksploatacji przez specjalistyczną firmę utylizująca ścieki socjalno-bytowe

- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

Wody deszczowe będą odprowadzane do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych. W czasie budowy będzie wymóg podany w specyfikacjach technicznych wykonania i  odbioru robót zobowiązujący wykonawców robót do używania wyłącznie maszyn sprawnych nie emitujących do środowiska substancji szkodliwych ( np.  substancje ropopochodne). 

- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

przewidywana ilość wody ca 310 m3 - wody opadowe
wody deszczowe będą odprowadzane do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych

- rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:

W  związku z planowana przebudowa drogi nie będzie odpadów  w czasie eksploatacji.  W czasie budowy będzie wymóg podany w specyfikacjach technicznych wykonania i  odbioru robót zobowiązujący  wykonawcę robót  do usuwania z placu budowy odpadów i ich utylizacje przez specjalistyczna firmę. 

- ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń:

W  związku z planowana przebudowa drogi nie będzie instalowanych maszyn i urządzeń   w czasie eksploatacji.  W czasie budowy będą zastosowane maszyny budowlane takie jak: samochody wywrotki o ładowności 3,5Mg do 15 Mg, walce drogowe stalowe i okołkowane, zagęszczarki mechaniczne, rozściełacze masy bitumicznej, samochody skrzyniowe o ładowności  do 10 Mg, samochody dostawcze, ciągniki rolnicze z przyczepami, spryskarki asfaltowe itp.  Będzie podany wymóg w specyfikacjach technicznych wykonania i  odbioru robót zobowiązujący  wykonawcę robót  do używania maszyn sprawnych technicznie, posiadających uprawnienia do wykonywania pracy w budownictwie.

- inne:

Nie będzie innych odpadów w czasie budowy i eksploatacji.

h) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko: nie dotyczy

i) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220 z późn. zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

Inwestycja graniczy z obszarem chronionym „Wschodni Obszar Chroniony Krajobrazu Borów Tucholskich” – obszar specjalnej ochrony ptaków.