Nowe, dnia 2 grudnia 2010 r.

Znak: IKS.7624-06.2/10

                                                                        POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 119, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana  Wiesława Łuszyńskiego –właściciela Zakładu Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Kulerskiego 16/41 w imieniu inwestora – Gminy Nowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”Rozbudowie drogi gminnej Osiny – Głodowo, zlokalizowanej w gminie Nowe i gminie Warlubie”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinia znak: RDOŚ-04.OO.6613-985-53/10/DM z dnia 09.11.2010 r. ( data wpływu 18.11.2010 r. ). i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, opinia znak: N.NZ.4201-4/179/10 z dnia 07.09.2010 r. ( data wpływu 10.09.2010 r. ):

postanawia się

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Rozbudowie drogi gminnej Osiny – Głodowo, zlokalizowanej w gminie Nowe i gminie Warlubie”             

uzasadnienie

Wnioskodawca wnioskiem z dnia 18.08.2010 r. zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Osiny – Głodowo, zlokalizowanej w gminie Nowe i gminie Warlubie. Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi o długości

Wnioskowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi publicznej zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Nowego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-985-53/10/DM z dnia 09.11.2010 r. ( data wpływu 18.11.2010 r. ) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, opinia znak: N.NZ.4201-4/179/10 z dnia 07.09.2010 r. ( data wpływu 10.09.2010 r. ) stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

Po rozbudowie, droga uzyska nową, równą nawierzchnię, która w sposób zasadniczy poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, jej walory eksploatacyjne, a tym samym zmniejszy negatywne oddziaływanie ruchu kołowego na otoczenie, zwiększy płynność ruchu pojazdów , skróci czas przejazdu oraz ograniczy częstotliwość uszkodzeń pojazdów, , co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo – gazowych w powietrzu atmosferycznym.

Droga ta biegnie przez obszary leśne wokół jeziora Radodzież i w związku z tym  konieczna będzie znaczna wycinka drzew.

Na etapie prac przygotowawczych i budowy wystąpią krótkotrwałe uciążliwości o charakterze lokalnym, które ustąpią po zakończeniu inwestycji.

Planowana inwestycja będzie realizowana w granicach Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, gdzie obowiązują zakazy określone rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1375 z późn. zm. ). Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto inwestycja jest częściowo zlokalizowana w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB220009 Bory Tucholskie, gdzie obowiązują przepisy art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zabraniające podejmowania działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000, a w szczególności pogorszyć stan siedlisk, wpłynąć negatywnie na gatunki lub pogorszyć integralność obszaru. W odległości ok. 500 m oddalony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty PLH040022 Krzewiny.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przeznaczone do wycinki drzewa ( którą należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków ) nie stanowią typowego siedliska pachnicy dębowej, a także, że w bezpośrednim zasięgu przedsięwzięcia nie występują stanowiska ptaków, będących celem ochrony obszauPLB22009 Bory Tucholskie. Jednak w przypadku ewentualnego stwierdzenia występowania gatunków chronionych lub o znaczeniu dla Wspólnoty, konieczne jest pozostawienie w możliwie najlepszym stanie siedliska gatunku. W tym celu należy podjąć niezbędne działania zabezpieczające, a także w zależności od potrzeb minimalizujące i kompensujące. Zgodnie z art. 56 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na zniszczenie siedliska gatunku chronionego niezbędna jest zgoda właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie jest ostateczne.

 

Otrzymują:

1.       Wiesław Łuszyński -  Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c.  86-300 Grudziądz, ul. Kulerskiego 16/4

2.       Wójt Gminy Warlubie

3.       a/a