Nowe, dnia 7 października 2010 roku

Znak: IKS.7624-07/10

 

INFORMACJA
o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu


Zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a) – d) i art. 33 - 35 i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Burmistrz Nowego zawiadamia, że na wniosek:


Gminy Nowe

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

 

wszczęta została procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.


 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdrojewo”

 

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, kopia wyrysu z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, kopia uproszczonego wypisu z rejestru gruntów,  mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:1000 oraz płyta CD zawierająca kartę informacyjną. Przedmiotowy wniosek zamieszczono w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Nowem (www.bip.gminanowe.pl - dział: ochrona środowiska-zakładka: decyzje środowiskowe).
 
Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty aktualnym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej we wsi Zdrojewo.

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej na działkach:

nr 189/2, 186/9, 266, 158a, 133a, 133, 272, 134, 149, 150, 156, 154/1, 154/2, 155/9, 155/11, 155/4, 151, 152, 265, 144, 143, 142, 128, 131/1, 131/2 w miejscowości Zdrojewo, gm. Nowe w celu umożliwienia dostępu do wody poprzez sieć rozdzielczą mieszkańcom 11gospodarstw zagrodowych.

Ogólna długość sieci wynosić będzie 2240 mb, w tym sieć główna – 1660 mb oraz przyłącza do wodomierzy - 580mb. Przewody wodociągowe układane będą na głębokości umożliwiającej przekrycie rury od wierzchu warstwą gruntu o grubości 1,6m, przy czym w miejscach niespełniających warunku dodatkowo przewody ocieplić. Sieć i przyłącza wykonane zostaną z rur polietylenowych ciśnieniowych o średnicy 90 i

O 40 PN 10.

Realizacja projektu wskazuje bardzo pozytywne zmiany na środowisko naturalne z uwagi na to, że obecnie w gospodarstwach występuje niedobór wody a realizacja projektu zwodociągowania części wsi spowoduje prawidłową gospodarkę wodną.


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowego. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.) Burmistrz Nowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Świeciu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa.

W związku z art. 74 ust. 3 cytowanej ustawy jeśli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 11), w godzinach 7.00 – 15 00 w terminie 21 od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej
www.bip.gminanowe.pl (dział: ochrona środowiska; zakładka: decyzje środowiskowe), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem oraz tablicach ogłoszeń sołectwa Zdrojewo.

 

                                                          Burmistrz Nowego

                                                                                                                     Stanisław Butyński
Otrzymują:
- BIP Urzędu Gminy  w Nowem

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem

- Tablice ogłoszeń sołectwa Zdrojewo

 - a/a