Nowe, dnia 28 września 2010 roku

Znak: IKS-7624.03.2/10

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 pkt. 41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 107 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.03.2010 r. ( data wpływu 12.03.2010 r. ) Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółka z o.o. Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe:

orzeka się uwarunkowania środowiskowe

dla realizacji przedsięwzięcia pn: ,,Instalacja sortowni odpadów komunalnych i innych wraz z punktem ich przeładunku, kompostownikiem i zapleczem socjalnym w miejscowości Twarda Góra-Milewo oraz zakup pojazdu na cele transportu odpadów na potrzeby sortowni

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Twarda Góra - Milewo  na terenach  działek nr 20/1, 118/1 i 119/1 ( obręb ewidencyjny Twarda Góra ) o łącznej powierzchni

Głównym celem tego projektu jest montaż w istniejącej już hali instalacji do mechaniczno – ręcznego sortowania odpadów na 6 stanowiskach sortowych ( 3 x 2 = 6 sortowaczy po obu stronach taśmy ). Zdolność przyjmowania odpadów przez składowisko wynosi 10 Mg/dobę. Inwestycja obejmuje montaż przenośnika wznosząco – sortowniczego o szerokości 1000 mm  wraz z konstrukcjami podestów dla obsługi, szafy sterowniczej ( regulowana płynnie szybkość przenośnika ). Inwestycja ograniczy się na obszarze o wymiarach 6,0 m x 13,4 m. Taśma sortownicza wykonana zostanie z gumy o grubości 6,3 mm z dwoma przekładkami wzmacniającymi i poruszać się będzie z szybkością 0,05 – 0,3 m/s ( regulowana płynnie ). Wyselekcjonowane na polu przeładunkowym i w sortowni frakcje odpadów ulegających biodegradacji trafią na projektowany kompostownik o powierzchni ok. 400 m2 . Ponadto na terenie składowiska zostanie wydzielone i utwardzone miejsce do przeładunku odpadów o wymiarach 18 m x 18 m. Uruchomienie linii sortowniczej spowoduje zatrudnienie przynajmniej 6 pracowników,  w związku z tym planuje się dobudowanie do istniejącego budynku biurowo – socjalnego części w której mieścić się będą szatnie, pomieszczenia socjalne i sanitarne. W celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego procesu zbiórki odpadów z terenu obsługiwanego przez PUM planuje się zakup specjalistycznego samochodu.

 1. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją.

2.Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Dopuszcza się krótkotrwałe oddziaływanie, o charakterze lokalnym i tylko w fazie realizacji przedsięwzięcia.

3. Wszelkie prace ziemne  przy budowie kompostownika, utwardzaniu placu przeładunkowego oraz dobudowy budynku socjalnego należy wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.

4. Zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliwa należy wykonywać w miejscach do tego przystosowanych.

5. Podczas realizacji inwestycji należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

6. Na czas prowadzenia inwestycji należy zorganizować zaplecze do składowania materiałów i odpadów powstających w czasie prac. Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy. Obszar zaplecza należy zabezpieczyć przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu i wód podziemnych oraz utrzymywać w należytym porządku.

7. Odpady zawierające składniki niebezpieczne należy magazynować w specjalnych pojemnikach, w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska i przekazywać je uprawnionym odbiorcom.

8. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę powietrza, gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Należy stosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują w środowisko.

9. Prace ziemne należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

10. Należy przyjąć rozwiązania minimalizujące emisję do atmosfery: substancji toksycznych oraz pyłu.

11. Nie przekraczać emisji zanieczyszczeń z istniejących i planowanych źródeł do powietrza poza granicami terenu do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

12. Należy ograniczyć emisję hałasu w czasie budowy spowodowaną pracą ciężkiego sprzętu.

13. Bazy sprzętu należy zlokalizować w oddaleniu minimum 100 m od siedlisk ludzkich.

14. Należy zaplanować system zabezpieczeń polegających na zaprojektowaniu takiego sposobu odwodnienia, który uniemożliwi przedostawanie się zanieczyszczeń nawet w przypadku deszczy nawalnych oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

14. Prace należy prowadzić w systemie jednozmianowym, wyłącznie w porze dziennej i w terminach uwzględniających okresy wegetacyjne.

15. Ziemię należy pryzmować i przekazywać do dalszego wykorzystania lub zagospodarować na miejscu budowy.

16. W przypadku skażenia gleby podjąć niezwłocznie działania zapobiegające dalszemu skażeniu.

17. W trakcie eksploatacji należy stosować rozwiązania zabezpieczające pracowników przed zanieczyszczeniami zapachotwórczymi w czasie rozładunku i segregacji.

18. W trakcie eksploatacji należy prowadzić systematyczne badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.

19. W trakcie eksploatacji należy stosować sprzęt mechaniczny o małej uciążliwości akustycznej oraz zapewnić właściwą wentylację w kabinie sortowniczej i na każdym stanowisku sortowniczym.

20. Należy wykonać pas zieleni izolacyjnej z nasadzeniami gatunków rodzimych roślinności drzewiastej i krzewiastej ograniczającą niekorzystne oddziaływanie na środowisko.

21. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

22. Należy wykonać analizę porealizacyjną w zakresie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem zanieczyszczeniami powietrza. Analizę winno się sporządzić po upływie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świeciu. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnego poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza należy zastosować odpowiednie środki ochrony.

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. W dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

  - ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika wybieralnego i   okresowo wywozić do gminnej oczyszczalni ścieków.

- urządzenia i instalacje o poziomie hałasu powyżej 85 dB wyposażyć w odpowiednie adaptacje akustyczne.

 1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii:

- nie są wymagane w przedmiotowej sprawie,

 1. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie są wymagane w przedmiotowej sprawie.

 1. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie zachodzi konieczność wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 09.03.2010 r. ( data wpływu 12.03.2010 r.) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe wystąpiło do Burmistrza Nowego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na instalacji sortowni odpadów komunalnych i innych wraz z punktem ich przeładunku, kompostownikiem i zapleczem socjalnym w miejscowości Twarda Góra-Milewo oraz zakupie pojazdu na cele transportu odpadów na potrzeby sortowni, załączając do wniosku raport o oddziaływaniu na środowisko powyższego przedsięwzięcia wraz z zapisem na płycie CD, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz  obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, oraz wypis z ewidencji gruntów.

W dniu 18.03.2010 r. Burmistrz Nowego wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając strony o prowadzonym postępowaniu. Zawiadomienie zostało umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem.

Dnia 18.03.2010 r. Burmistrz Nowego zwrócił się z wnioskami do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego instalacji sortowni odpadów komunalnych i innych wraz z punktem ich przeładunku, kompostownikiem i zapleczem socjalnym w miejscowości Twarda Góra-Milewo oraz zakupie pojazdu na cele transportu odpadów na potrzeby sortowni, kwalifikując zadanie do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust.1 pkt. 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004., Nr 257, poz. 2573 z póżn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu opinią  z dnia 01.04.2010 r. ( data wpływu 06.04.2010r. ) o znaku NNZ.4201-1/58/10 r. uzgodnili warunki realizacji w/w przedsięwzięcia, które w całości zostały uwzględnione w treści niniejszej decyzji.

Natomiast  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w swoim piśmie z dnia 23.04.2010 r. ( data wpływu 29.04.2010 r. ) o znaku RDOŚ-04.OO.6613-444/10/MT, wezwał inwestora do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko w jego części dotyczącej przedstawienia gospodarki ściekowej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zażądał przedstawienia alternatywnego sposobu rozwiązania gospodarki ściekowej względem zaproponowanego zbiornika bezodpływowego, bowiem ten sugerowany przez inwestora nie został zaakceptowany przez organ opiniujący. W dniu 04.05.2010 r. inwestor czyli Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  zwróciło się do Burmistrza Nowego o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Następnego dnia Burmistrz Nowego w swoim piśmie o znaku IKS/7624/03.1/10 poinformował, że na lata 2013 – 2015 zaplanowano budowę gminnej sieci kanalizacyjnej, do której odprowadzane będą między innymi ścieki pochodzące z budynku socjalno – bytowego usytuowanego na składowisku odpadów Twarda Góra – Milewo. W związku z powyższym Burmistrz Nowego nie dostrzegł ekologicznego i ekonomicznego uzasadnienia dla przedstawienia alternatywnego sposobu rozwiązania gospodarki ściekowej wobec zaproponowanego, istniejącego zbiornika bezodpływowego, który w pełni przyjmuje nieczystości płynne wytwarzane obecnie i może przyjmować w przyszłości, po zwiększeniu zatrudnienia na składowisku. Burmistrz zaznaczył, ze zbiornik jest systematycznie opróżniany a ścieki specjalistycznym transportem są wywożone do oczyszczalni ścieków. Takie stanowisko Burmistrza Nowego inwestor przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który w dniu 20.05.2010 r.  ( data wpływu 31.05.2010 r. ) postanowieniem o znaku RDOŚ-04.OO.6613-444/10/MT uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki, które w całości zostały również uwzględnione w treści decyzji.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja polegać będzie głownie na instalacji sortowni odpadów, która będzie stanowić integralna część składowiska odpadów komunalnych i innych w miejscowości Twarda Góra – Milewo. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się ponadto budowę kompostownika, placu przeładunkowego odpadów, dobudowanie zaplecza socjalno  -  sanitarnego dla sortowaczy oraz zakup specjalistycznego pojazdu .

Powierzchnia składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosi 4,68 ha. Zdolność przyjmowania odpadów wynosi 10 Mg/dobę, a całkowita pojemność składowiska wynosi 100 000 Mg.

Najbliższe tereny akustycznie chronione występują w odległości około 260 m w kierunku południowo – zachodnim od granicy działki, na której zlokalizowane jest składowisko wraz z projektowaną sortownią. W chwili obecnej istniejąca hala ręcznego sortowania odpadów nie posiada punktu poboru wody i własnego ogrzewania. Po realizacji inwestycji zostanie ona podłączona do wodociągu, a ogrzewana będzie za pomocą mobilnych źródeł ciepła i urządzeń grzewczych. Prace montażowe sortowni prowadzone będą wewnątrz istniejącego budynku, co  w znacznym stopniu ograniczy oddziaływanie fazy realizacji na stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny. Balast z sortowni wraz z oddzieloną frakcją na polu przeładunkowym trafi na składowisko lub przekazany zostanie specjalistycznym firmom w celu zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Wyselekcjonowane na polu przeładunkowym i w sortowni frakcje odpadów, ulegających biodegradacji trafią na planowany kompostownik. W związku z realizacją inwestycji cała masa odpadów komunalnych, które trafiają na składowisko zostanie poddana procesowi sortowania, przez co zwiększy się masa odzyskanych odpadów, jednocześnie zmniejszając masę odpadów składowanych w niecce składowiska. Źródłem niezorganizowanego zanieczyszczenia powietrza w trakcie realizacji inwestycji będzie jedynie ruch pojazdów dowożących materiały montażowe i pracowników.

Wzrost poziomu natężenia hałasu będzie krótkotrwały i związany z ruchem pojazdów transportowych. Stosowane przy pracach maszyny i urządzenia charakteryzują się wysoką uciążliwością akustyczną. Emisja hałasu i pylenie związane z fazą realizacji przedsięwzięcia będzie miało charakter krótkotrwały i  nie wpłynie znacząco na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny. Podczas eksploatacji źródłem zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będzie pracująca kotłownia oraz emisja z kominków odprowadzających biogaz. Poza tym na terenie składowiska nie prowadzi się procesów, które mogłyby być źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykazały, że emisja substancji z instalacji znajdujących się na terenie zakładu nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska. Podczas funkcjonowania inwestycji powstawać będą odpady związane z eksploatacją i konserwacją linii sortowniczej. Ich ilość będzie jednak nieznana, a w połączeniu z odpadami wytwarzanymi na terenie składowiska nie spowoduje przekroczenia wielkości możliwych do wytworzenia zawartych w pozwoleniu zintegrowanym.

Eksploatacja planowanego kompostownika przyczyni się do wytwarzania odpadów z grupy 19 05 – odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych ( kompostowania ).

Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie ilości odpadów powstających w związku z eksploatacja kompostownika. Można się jednak spodziewać, ze ich ilość wynosić będzie ok. 30% kompostowanych odpadów. Wszystkie odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska i zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane zostaną do bezodpływowego zbiornika o pojemności 1,5 m3 i na bieżąco w miarę ich gromadzenia wywożone będą do gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych.

Ścieki technologiczne z brodzika dezynfekcyjnego w ilości ok. 16 m3/rok z podczyszczalni wód odciekowych przewożone będą pojazdem asenizacyjnym do gminnej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe z terenu składowiska są kierowane systemem drenażu nadfoliowego poprzez przepompownię do zbiornika buforowego odcieków.

Inwestycja będzie realizowana poza terenami przyrodniczymi, podlegającymi ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym obszarami Natura 2000.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W okresie przewidzianym ustawowo 21 dni nie wpłynęły żadne uwagi.

Po rozpatrzeniu materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

 1. Od  niniejszej decyzji przysługuje  stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 – 13 ustawy z dnia 13 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

 

 Opłata skarbowa:

 1. Opłatę skarbową w wysokości 205 zł uiszczono na podstawie części I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Załączniki:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o.; Plac Św. Rocha 5;  86-170 Nowe
 2. a/a

Do wiadomości:

 1. BIP UG Nowe
 2. Tablica ogłoszeń UG Nowe
 3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Rychława
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny; ul. Sądowa 5; 86-100 Świecie
 5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska; ul. Dworcowa 63; 85-950 Bydgoszcz
 6. Wg rozdzielnika

  

 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IKS-7624.03.2/10 z dnia 28 września 2010 roku

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

,,Instalacja sortowni odpadów komunalnych i innych wraz z punktem ich przeładunku, kompostownikiem i zapleczem socjalnym w miejscowości Twarda Góra-Milewo oraz zakup pojazdu na cele transportu odpadów na potrzeby sortowni "

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Twarda Góra - Milewo  na terenach działek nr 20/1, 118/1 i 119/1 ( obręb ewidencyjny Twarda Góra ) o łącznej powierzchni 5,1477 ha, należących do inwestora, w obrębie istniejącego już składowiska. Teren przeznaczony  pod planowaną inwestycję nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   W ramach inwestycji planuje się zrealizowanie instalacji sortowni odpadów komunalnych i innych wraz z punktem ich przeładunku, kompostownikiem i zapleczem socjalnym oraz zakup pojazdu w celu transportu odpadów w ramach potrzeb sortowni.   Przedsięwzięcie to ma zasilić system selektywnej zbiórki odpadów i zapewnić prawidłową gospodarkę odpadami na obszarze działania PUM-u. Ponadto przyczyni się do zmniejszenia ilości składowanych na składowisku odpadów.

Głównym celem tego projektu jest montaż w istniejącej już hali instalacji do mechaniczno – ręcznego sortowania odpadów na 6 stanowiskach sortowych ( 3 x 2 = 6 sortowaczy po obu stronach taśmy ). Zdolność przyjmowania odpadów przez składowisko wynosi 10 Mg/dobę. Inwestycja obejmuje montaż przenośnika wznosząco – sortowniczego o szerokości 1000 mm  wraz z konstrukcjami podestów dla obsługi, szafy sterowniczej ( regulowana płynnie szybkość przenośnika ). Inwestycja ograniczy się na obszarze o wymiarach 6,0 m x 13,4 m. Taśma sortownicza wykonana zostanie z gumy o grubości 6,3 mm z dwoma przekładkami wzmacniającymi i poruszać się będzie z szybkością 0,05 – 0,3 m/s ( regulowana płynnie ). Wyselekcjonowane na polu przeładunkowym i w sortowni frakcje odpadów ulegających biodegradacji trafią na projektowany kompostownik o powierzchni ok. 400 m2 . Ponadto na terenie składowiska zostanie wydzielone i utwardzone miejsce do przeładunku odpadów o wymiarach 18 m x 18 m. Uruchomienie linii sortowniczej spowoduje zatrudnienie przynajmniej 6 pracowników,  w związku z tym planuje się dobudowanie do istniejącego budynku biurowo – socjalnego części w której mieścić się będą szatnie, pomieszczenia socjalne i sanitarne. W celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego procesu zbiórki odpadów z terenu obsługiwanego przez PUM planuje się zakup specjalistycznego samochodu.

 

Planowane przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów chronionych Natura 2000.    

Rozpatrywana inwestycja nie wpłynie negatywnie na: powietrze atmosferyczne, gospodarkę wodno – ściekową, gospodarkę odpadami, klimat akustyczny, zasoby przyrody, zabytki, zdrowie ludzi oraz obszary Natura 2000.