Nowe, dnia 24 sierpnia 2010 roku

Znak: IKS.7624-06/10

INFORMACJA
o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu

Zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a) – d) i art. 33 - 35 i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Burmistrz Nowego zawiadamia, że na wniosek:


Gminy Nowe

 Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

 

wszczęta została procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.


 „Rozbudowa drogi gminnej Osiny-Głodowo, zlokalizowanej w Gminie Nowe i Gminie Warlubie”

 

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, zestawienie działek pod inwestycje, zestawienie działek sąsiadujących z inwestycją oraz płyta CD zawierająca wynienione materiały. Przedmiotowy wniosek wraz z załącznikami zamieszczono w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Nowem (www.bip.gminanowe.pl - dział: ochrona środowiska - zakładka: decyzje środowiskowe).
 
Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty aktualnym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej Osiny – Głodowo, zlokalizowanej na terenie Gminy Nowe i Gminy Warlubie.

Projektowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie jezdni, na pokryciu jej masą bitumiczną, na budowie zatok autobusowych, chodników, wykonaniu poboczy gruntowych, regulacji istniejących rowów przydrożnych i wykonaniu nowych. Roboty wykonywane będą na powierzchni ponad


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowego. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.) Burmistrz Nowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Świeciu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa.

W związku z art. 74 ust. 3 cytowanej ustawy jeśli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 11), w godzinach 7.00 – 15 00 w terminie 21 od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej
www.bip.gminanowe.pl (dział: ochrona środowiska; zakładka: decyzje środowiskowe) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem.

 

 

Otrzymują:


- Wójt Gminy w Warlubiu

- BIP Urzędu Gminy  w Nowem

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem

 - a/a