Nowe, dnia 27 lipca 2010 roku

 

Znak: IKS.7624-04/10

 

DECYZJA

 

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1, art. 71 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)  oraz § 2 i § 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art.        4 ust. 2 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG  (Dz. U. UE. L Nr 175, str. 40)  po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Katarzynę Durzyńską z Pracowni INWESTPROJ; ul. Łęczycka 53; 85-737 Bydgoszcz, reprezentującą inwestora Sąd Okręgowy w Bydgoszczy; ul. Wały Jagiellońskie 2; 85-128 Bydgoszcz  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym oraz dwoma boiskami sportowymi w Zakładzie Poprawczym w Nowem n/W przy ulicy Bydgoskiej

 

o r z e k a m

 

umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w  przedsięwzięcia

 

U Z A S A D N I E N I E

 W dniu 24.06.2010 roku ( data wpływu 28.06.2010 roku ) pełnomocnik Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - Katarzyna Durzyńska z Pracowni INWESTPROJ wystąpiła  do Burmistrza Nowego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na “Budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym oraz dwoma boiskami sportowymi w Zakładzie Poprawczym w Nowem n/W przy ulicy Bydgoskiej 4”

 

Do wniosku została załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w skali 1:500, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, wypis rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz karta informacyjna przedsięwzięcia  wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 cytowanej  ustawy jest Burmistrz.   

Przedsięwzięcie polega na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym oraz dwoma boiskami sportowymi w Zakładzie Poprawczym w Nowem n/W przy ulicy Bydgoskiej 4 na terenie dz. nr 745/3 ( ob. ewid. Nowe ). Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, usytuowany w zachodniej części działki, z dachem płaskim w nawiązaniu do istniejącego budynku warsztatowego. Maksymalna wysokość do 12 m. Dostęp do drogi publicznej: wykorzystanie istniejącego zjazdu z ul. Bydgoskiej,
z ul. 3 Maja i ul. Hallera.  Planowana rozbudowa nie przewiduje konieczności wzrostu ilości miejsc parkingowych, istniejące są wystarczające. Obecnie z placówki korzysta 32 nieletnich w czterech grupach wychowawczych po 8 osób oraz 53 pracowników. Po planowanej budowie nie zmieni się liczba osób korzystających z obiektów, poprawi się jedynie komfort użytkowania obiektu. W pobliżu miejsca planowanej inwestycji znajduje się zabudowa jedno- i wielorodzinna, ogrodzona licznymi ogrodzeniami oraz tory kolejowe. Ukształtowanie terenu działki opada równomiernie w stronę ul. Bydgoskiej (różnica wysokości ok. 3 m). Na terenie znajduje się kilka dorosłych drzew i krzewów, szatę niską stanowią trawniki. Nieliczne drzewa (maksymalnie 10), nie będących siedliskiem ptactwa dzikiego ani udomowionego przewiduje się jako przeznaczone do wycinki. Planowane są oczywiście nasadzenia drzew, na obrzeżach nieruchomości uzależnione od decyzji właściwego organu zezwalającej na wycinkę drzew.

 Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania terenu: obecnie teren ten stanowi plac wokół Zakładu Poprawczego.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną przedstawiony został w poniższej tabeli:

 

 

Powierzchnia nieruchomości

7309 m2

Powierzchnia zabudowy istniejącej

art. 1900 m2

Powierzchnia istniejących terenów utwardzonych /drogi, place/

art. 1800 m2

Powierzchnia istniejących terenów zielonych art.

art. 3600 m2

Powierzchnia zabudowy projektowanej

 do 650 m2

Powierzchnia użytkowa

art. 600 m2

Powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych/drogi, place/

art. 1500 m2

Powierzchnia projektowanych terenów zielonych art.

1450 m2

 

Budowa  hali wraz zapleczem realizowana będzie w technologii tradycyjnej. Przyłącze cieplne nastąpi z istniejącej kotłowni z rur stalowych w okładzinie, wykonanie instalacji CO w systemie rozdzielaczy, instalacja zimnej i ciepłej wody z rur z polietylenu usieciowanego, instalacja ppoż. Z rur stalowych ocynkowanych, kanalizacja ścieków deszczowych – rury PCV.

Inwestycja będzie realizowana jednoetapowo, bez przerw, około 12 miesięcy i nie przewiduje się ewentualnych wariantów przedsięwzięcia.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

 

- w fazie budowy: zapotrzebowanie na wodę: 100 m3, energia elektryczna: 10.000 kW,

- w fazie eksploatacji: zapotrzebowanie  na wodę dla celów socjalnych z sieci w ilości art. 0,45 m3/dobę, zapotrzebowanie  na wodę dla instalacji hydrantowej  w ilości art. 2 m3/dobę, zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci 25 kW/dobę, zapotrzebowanie na ciepło 100 kW/dobę.

Inwestycja nie spowoduje emisji dodatkowych substancji, poprawi funkcjonowanie istniejących obiektów. Ogrzewanie budynku nastąpi z istniejącej kotłowni. Ścieki sanitarne projektuje się odprowadzić do kanalizacji sanitarnej, wody opadowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Co ważne planuje się ewentualny montaż kolektorów słonecznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) inwestycja w trakcie jej realizacji nie będzie pogarszała standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Urządzenia techniczne i wyroby budowlane wykonane będą zgodnie z dyrektywami i normami UE, oraz będą posiadały oznakowanie CE bądź polski znak budowlany B.

Etap budowy charakteryzuje się powstawaniem hałasu, którego źródłem są maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi, używane do wykonywania wykopów, montażu i innych prac. Uciążliwości z tym związane mają charakter krótkotrwały i są ściśle związane z pracami wykonywanymi na danym terenie.

Emisja zanieczyszczeń (spalin) do powietrza ma charakter miejscowy i okresowy – występuje tylko w okresie budowy. Po zakończeniu budowy całkowicie ustępuje.

Wykonawcy robót są zobligowani do używania maszyn, sprzętu, urządzeń i technologii, które nie powinny przekraczać dopuszczalnych norm hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826), a także wprowadzać nadmiernych drgań (wibracji) w podłoże. Roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.

Szczegółowy rozkład przewidywanych ograniczeń będzie wynikał z harmonogramu realizacji inwestycji, który określi jej etapy, czas i lokalizację konkretnych robót oraz wynikające z tego tytułu ograniczenia w użytkowaniu terenu.

W zakresie ochrony osób poruszających się po terenie inwestycji, rozwiązaniami chroniącymi ten fragment środowiska będzie właściwe zabezpieczenie terenu robót poprzez opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu wyeliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas prowadzenia robót budowlanych.

Zakres i szczegóły dot. Tej dokumentacji określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Wody opadowe zostaną odprowadzone istniejącym systemem odwodnienia do kanalizacji deszczowej. Wody technologiczne (pielęgnacja betonu) praktycznie zostaną pochłonięte przez obiekty podczas ich wznoszenia, budowy. Ścieki bytowe powstające na budowie (toalety stacjonarne, przenośne) będą odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub wywożone w trakcie budowy do oczyszczalni ścieków przez wozy sanitarne.

Odpady z budowy i rozbiórek (grupa 17) zawierają w swoim składzie głównie mineralne materiały budowlane, jak cegły, gruz ceramiczny, elementy betonowe (żelbetowe), które stanowią cenny surowiec wtórny. Materiały te po prostym przetworzeniu (kruszarki) stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane. Przewiduje się, że odpady z grupy 17 będą przejściowo deponowane na terenie placu budowy w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach lub pojemnikach, a następnie przekazywane do powtórnego wykorzystania (punktu odzysku). 

Elementy urządzeń i części poszczególnych rodzajów sieci instalacyjnych, których nie przewiduje się do ponownego wykorzystania w niniejszym przedsięwzięciu, będą przekazane gestorom sieci i urządzeń celem odpowiedniego wykorzystania.

 

W związku z tym, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie jest wymieniony w treści §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. Zm.) można jednoznacznie stwierdzić, że planowana inwestycja nie zostanie zaliczona do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak i  mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z zapisem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. Zm.) inwestycja pod nazwą “Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym oraz dwoma boiskami sportowymi w Zakładzie Poprawczym w Nowem n/W przy ulicy Bydgoskiej 4” nie wymaga przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Należy zaznaczyć, że inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej.  Najbliżej leżące obszary chronione Natura 2000 położone są w odległości powyżej 1 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji. Co prawda planowana hala sportowa wraz zapleczem położona jest w obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, jednak z uwagi na małą skalę przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

                         Ponadto w myśl art. 4 Dyrektywy Rady  z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Dz. U. UE. L Nr 175, str. 40) ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się wyłącznie dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku I oraz dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, ale tylko wówczas, gdy poprzez badanie indywidualne stwierdzone zostanie, że dane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko i tym samym wymaga oceny tego oddziaływania.  Budowa hali sportowej wraz z zapleczem jest przedsięwzięciem, które nie jest również wymienione w przytoczonych wyżej załącznikach do dyrektywy

Zgodnie zatem z przywołanym przepisem dyrektywy, jeżeli w badaniu indywidualnym stwierdzone zostanie, że przedsięwzięcie nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko, to nie prowadzi się dalszego postępowania oraz nie zapewnia się udziału społeczeństwa, a jedynie udostępnia się opinii publicznej informację, że badanie indywidualne nie stwierdziło, że planowane przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na środowisko ( art. 4 ust. 4 Dyrektywy 85/337/EWG ).

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.) jeżeli postępowanie z jakichkolwiek przyczyn staje się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

 

 

Burmistrz Nowego

Stanisław Butyński

 

Otrzymują:

1. Katarzyn Durzyńska -  Pracownia INWESTPROJ; ul. Łęczycka 53; 85-737 Bydgoszcz

2. a/a.

 

Do wiadomości:

1. BIP Urzędu Gminy  Nowe

 

Wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 205 zł

 na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Nr wpłaty: 2009/01897 z dnia 29.07.2009 r.