Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

                                                       Wymagane dokumenty

-wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
  rolnej,

- faktury VAT(lub kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia
  ( I półrocze) lub od 1 lutego do 31 lipca (II półrocze) danego roku,

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
   zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych  bydła będącego w posiadaniu producenta
   rolnego, w przypadku ubiegania się o zwrot podatku  w odniesieniu do bydła . 

                                                Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Nowem – sekretariat lub pokój nr 31, nr telefonu 3337220, w godz. od 700  do 1500  (piątek do godz. 1400 ).

                                                           Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej

                                                Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

                                                     Postawa prawna

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

- ustawa z dnia 10 marca 2006r.  o zwrocie podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego

  wykorzystywanego do produkcji rolnej ( tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 846),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot

   podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.
   z 2018r. poz. 2466),

- Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego
  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nas 1 litr oleju w 2023r.(Dz.U. 
  z 2022 r. poz. 2832). 

 

                                                    Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy , w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Nowego .

 

                                                    Inne informacje

1.    W 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego  wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju.

2.     Za producenta rolnego uznaje się osobę  fizyczną , osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym .

3.     W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku  akcyzowego przysługuje  temu współposiadaczowi , co do którego pozostali współposiadacze wyrazili  pisemna zgodę ( zgoda wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków) .  

4.     Wzór aktualnego wniosku o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego  jest dostępny na stronie www.bip.gminanowe.pl , www.minrol.gov.pl,

5.     Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego , wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.  Limit ustala się  jako sumę :

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 132 oraz powierzchni użytków rolnych będących  w posiadaniu  lub współposiadaniu producenta rolnego  określonej w ewidencji  gruntów i budynków , według stanu na dzień  1 lutego danego roku, oraz

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 48 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok , w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.