Nowe, dnia 2 marca 2010 roku

Znak: IKS/7624/02/10

DECYZJA

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)  oraz § 2 i § 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 4  ust. 2  Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG  (Dz. U. UE. L Nr 175, str. 40)  po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 26 lutego 2010 roku przez Pana Józefa Pastuszkę zam. Twarda Góra 43;  86-170 Nowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie obory o stanie średniorocznym 24 DJP w systemie głębokiej ściółki, realizowanej na działkach nr 38 (ob.ewid. Twarda Góra) i nr 157/2 (ob.ewid. Milewko ) w miejscowości Twarda Góra, gmina Nowe” 

 

o r z e k a m

 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie obory o stanie średniorocznym 24 DJP    w systemie głębokiej ściółki, realizowanej na działkach nr 38 (ob. ewid. Twarda Góra) i nr 157/2 (ob. ewid. Milewko) w miejscowości Twarda Góra, gmina Nowe”; jako bezprzedmiotowe.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 26 lutego  2010 r. Pan Józef Pastuszka  wystąpił  do Burmistrza Nowego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie obory o stanie średniorocznym 24 DJP w systemie głębokiej ściółki, realizowanej na działkach nr 38 (ob.ewid. Twarda Góra) i nr 157/2 (ob.ewid. Milewko)w miejscowości Twarda Góra, gmina Nowe. 

Do wniosku została załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, wypis z ewidencji gruntów oraz karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia                       3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.).   

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 cytowanej  ustawy jest Burmistrz.

Planowana inwestycja polega na budowie wolnostojącej, w kompleksie innych budynków inwentarskich, obory o wymiarach 37,5m x 12m x 4m na betonowym fundamencie, o stalowej konstrukcji ścian, obitej deskami, o dachu pokrytym eurofalą.  Inwestor przewiduje utrzymywać w budynku maksymalnie około 80 sztuk młodego bydła      ( cielęta i jałówki do 1 roku – 40 sztuk, jałówki od 1 do 1 roku – 30 sztuk i jałówki powyżej 1 roku – 10 sztuk ). Chów bydła odbywać się będzie w systemie głębokiej ściółki. Planuje się, że obornik będzie wywożony z obory 2 razy do roku bezpośrednio na pola. Pan Józef Pastuszka wraz z synem Piotrem dysponuje dużym ponad 140-hektarowym zapleczem własnych  gruntów rolnych,  rozwiązujących w całości problem miejsca wywozu przerobionej ściółki. Szacuje się, że miesięczne zapotrzebowanie na wodę kształtować się będzie na poziomie

Planowana obora będzie wchodziła w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Pana Józefa Pastuszkę i syna Piotra, nastawionego na produkcję głównie trzody chlewnej i bydła.

Na obszarze na którym planowana jest inwestycja brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne inwestora.

W związku z tym, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie jest wymieniony w treści §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) można jednoznacznie stwierdzić, że planowana inwestycja nie zostanie zaliczona do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak i  mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z zapisem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) inwestycja pod nazwą: „Budowa obory o stanie średniorocznym 24 DJP w systemie głębokiej ściółki, realizowanej na działkach nr 38 (ob.ewid. Twarda Góra) i nr 157/2 (ob.ewid. Milewko) w miejscowości Twarda Góra, gmina Nowe” nie wymaga przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Należy zaznaczyć, że inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej.  Najbliżej leżące obszary chronione Natura 2000 położone są w odległości powyżej 4 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji. Obiekt będzie położony w odległości ponad 1,5 km od Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich oraz ponad 3 km od Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

                         Ponadto w myśl art. 4 Dyrektywy Rady  z dnia 27 czerwca 1985 r w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Dz. U. UE. L Nr 175, str. 40) ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się wyłącznie dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku I oraz dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, ale tylko wówczas, gdy poprzez badanie indywidualne stwierdzone zostanie, że dane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko i tym samym wymaga oceny tego oddziaływania. Budowa obory o stanie średniorocznym 24 DJP w systemie głębokiej ściółki nie jest również wymienione w przytoczonych wyżej załącznikach do dyrektywy

Zgodnie zatem z przywołanym przepisem dyrektywy, jeżeli w badaniu indywidualnym stwierdzone zostanie, że przedsięwzięcie nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko, to nie prowadzi się dalszego postępowania oraz nie zapewnia się udziału społeczeństwa, a jedynie udostępnia się opinii publicznej informację, że badanie indywidualne nie stwierdziło, że planowane przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na środowisko ( art. 4 ust. 4 Dyrektywy 85/337/EWG ).

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) jeżeli postępowanie z jakichkolwiek przyczyn staje się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

 

                                                                                                            Burmistrz Nowego

                                                                                                            Stanisław Butyński

Otrzymują:

1. Józef Pastuszka; Twarda Góra 43;  86-170 Nowe

2. a/a.

 

Do wiadomości:

1. BIP Urzędu Gminy  Nowe

 

 

 

 

Wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 205 zł

na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej(Dz. U. z  2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Nr wpłaty: 2010/00359 z dnia 04.03.2010r.