Nowe, dnia 15 stycznia 2010 roku

Znak: IKS/7624/01/10

                                                                                      DECYZJA

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)  oraz § 2 i § 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 4  ust. 2  Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG  (Dz. U. UE. L Nr 175, str. 40)  po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 13 stycznia 2010 roku przez Zakłady Mięsne „NOVE” Sp. z o. o. Górne Morgi 53, 86-170 Nowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie hali produkcyjnej, piętrowej o powierzchni

 

o r z e k a m

 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej, piętrowej o powierzchni 450 m2,  zlokalizowanej na działkach nr 122/7 i 122/8 (ob. Kończyce) w miejscowości Morgi nr 53, gmina Nowe;  jako bezprzedmiotowe

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 13 stycznia 2010 r. Zakłady Mięsne „NOVE” Sp. z o. o. Górne Morgi 53,    86-170 Nowe, reprezentowane przez członków Zarządu Michaela Jensena – Dyrektora Finansowego i Piotra Kissel – Dyrektora Zakładu,  wystąpiły  do Burmistrza Nowego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie hali produkcyjnej, piętrowej o powierzchni       450 m2,  zlokalizowanej na działkach nr 122/7 i 122/8 (ob. Kończyce) w miejscowości Morgi nr 53, gmina Nowe .

Do wniosku została załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, wypis z ewidencji gruntów oraz karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.).   

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 cytowanej  ustawy jest Burmistrz.

Planowana inwestycja polega na budowie piętrowej hali produkcyjnej, o powierzchni 450 m2 o wymiarach 35 m na 13 m. Obiekt przeznaczony zostanie na wędzarnię i

 będzie usytuowany w okolicy istniejącej już hali, z którą połączony będzie rękawami komunikacyjnymi. Do planowanej hali zostaną przeniesione urządzenia i wyposażenie ze starej, a ponadto wykorzystywana będzie technologia już stosowana. W nowej hali zostanie utrzymany osiągany do tej pory poziom produkcji i co ważne ten sam proces technologiczny. „Stara” produkcja w nowej hali nie spowoduje wzrostu poziomu emisji i zużycia surowców ( w tym wody ), materiałów, paliw i energii.

Na obszarze na którym planowana jest inwestycja brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne firmy.

W związku z tym, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie jest wymieniony w treści §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) można jednoznacznie stwierdzić, że planowana inwestycja nie zostanie zaliczona do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak i  mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z zapisem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) inwestycja pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej, piętrowej o powierzchni 450 m2,  zlokalizowanej na działkach nr 122/7 i 122/8 (ob. Kończyce) w miejscowości Morgi nr 53, gmina Nowe” nie wymaga przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Należy zaznaczyć, że inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej.  Najbliżej leżące obszary chronione Natura 2000 położone są w odległości powyżej 2 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji. Co prawda planowana hala położona będzie w obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, jednak inwestycja z nią związana nie będzie miała żadnego negatywnego oddziaływania na tę formę ochrony przyrody. Obiekt będzie położony w odległości ponad 1,5 km od Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów tucholskich

                         Ponadto w myśl art. 4 Dyrektywy Rady  z dnia 27 czerwca 1985 r w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Dz. U. UE. L Nr 175, str. 40) ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się wyłącznie dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku I oraz dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, ale tylko wówczas, gdy poprzez badanie indywidualne stwierdzone zostanie, że dane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko i tym samym wymaga oceny tego oddziaływania.  Budowa hali produkcyjnej, piętrowej o powierzchni 450 m2, w której podkreślam raz jeszcze będzie prowadzona działalność na bazie wyposażenia przeniesionego z budynku sąsiedniego i w skali jak dotychczas,  jest przedsięwzięciem, które nie jest również wymienione w przytoczonych wyżej załącznikach do dyrektywy

Zgodnie zatem z przywołanym przepisem dyrektywy, jeżeli w badaniu indywidualnym stwierdzone zostanie, że przedsięwzięcie nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko, to nie prowadzi się dalszego postępowania oraz nie zapewnia się udziału społeczeństwa, a jedynie udostępnia się opinii publicznej informację, że badanie indywidualne nie stwierdziło, że planowane przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na środowisko ( art. 4 ust. 4 Dyrektywy 85/337/EWG ).

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) jeżeli postępowanie z jakichkolwiek przyczyn staje się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

                                                                       Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

 

 

 

                                                                                                            Burmistrz Nowego

                                                                                                            Stanisław Butyński

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Zakłady Mięsne „NOVE” Sp. z o.o.; Morgi 53; 86-170 Nowe

2. a/a.

 

Do wiadomości:

1. BIP Urzędu Gminy  Nowe

 

 

 

 

Wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 205 zł

 na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Nr wpłaty: 2010/00022 z dnia 06.01.2010r.