Obwieszczenie Burmistrza Nowego

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Znak: IKS/7624/08.2/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art.38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr. 199 poz. 1227 z póz. zm.), Burmistrz Nowego:

 

zawiadamia

 

że w dniu 4 września 2009 roku została wydana decyzja znak IKS/7624/08.2/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.” Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I stopnia w m. Nowe n/Wisłą o Q=3500 Nm3/h  na działkach ewidencyjnych nr 2/4 i 2/5 - obręb Kozielec,  gm. Nowe”

 

 

Decyzja została wydana na wniosek Pana Tadeusza Mielewczyka – Prezesa Zarządu PUiP „REDGAZ” ; 75-205 Koszalin;  ul. BoWiD 9k, pełnomocnika inwestora Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku; 80-858 Gdańsk; ul. Wałowa 41/43

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Starosty Świeckiego oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5, pokój nr 11 codziennie w dni robocze w godzinach 7°° - 15°°.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.gminanowe.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem i na tablicach ogłoszeń – sołectwa Bochlin.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 4 września 2009 roku. 

                                                                                                                 Burmistrz Nowego

                                                                                                                 Stanisław Butyński