Nowe, dnia 20 sierpnia 2009 roku

Znak: IKS7624/08.1/09

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz z § 3 ust. 1  pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z poźn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Starosty Świeckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu:

 

BURMISTRZ NOWEGO

po rozpatrzeniu wniosku złożonego w imieniu inwestora:

 

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku; 80-858 Gdańsk; ul. Wałowa 41/43

przez:

 

Tadeusza Mielewczyka – Prezesa Zarządu PUiP „REDGAZ” 75-205 Koszalin; ul. BoWiD 9k.

 

dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I stopnia w m. Nowe n/Wisłą o Q=3500 Nm3/h  na działkach ewidencyjnych nr 2/4 i 2/5 - obręb Kozielec  gm. Nowe”

p o s t a n a w i a:

stwierdzić, że dla w. wym. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia do granic działek ewidencyjnych, na których wykonywane będzie przedsięwzięcie

UZASADNIENIE

 

Prezes Zarządu PUiP „REDGAZ”; Tadeusz Mielewczyk działając w imieniu Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku złożył w dniu 15 lipca 2009 r. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I stopnia w m. Nowe n/Wisłą o Q=3500 Nm3/h  na działkach ewidencyjnych nr 2/4 i 2/5 - obręb Kozielec,  gm. Nowe”

 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z zapisem na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 oraz mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500.

O wszczęciu postępowania pismem znak IKS/7624/08/09 z dnia 24.07.2009 r powiadomione zostały strony według rozdzielnika.  Jednocześnie podana została informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Informacja ta została udostępniona do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia ( tablica ogłoszeń Sołectwa Bochlin) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl. (zakładka: decyzje  środowiskowe).

W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu w sprawie, mieszkańcy ani organizacje ekologiczne nie wnieśli zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 33  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) niniejsza inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) w dniu    24.07. 2009 r. Burmistrz Nowego zwrócił się do Starosty Świeckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W piśmie tym Burmistrz Nowego po przeanalizowaniu dokumentów, złożonych przez pełnomocnika inwestora określił również własne stanowisko, uznając, że dla tego przedsięwzięcia nie ma potrzeby sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Starosta Świecki w swoim postanowieniu OŚ-7633/60/2009 z dnia 31.07.2009 roku ( data wpływu 06.08.2009 r. ) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w opinii N.NZ-4201-14/189/09 z dnia 11.08.2009 roku (data wpływu 14.08.2009 roku) podzielili pogląd Burmistrza Nowego i uznali, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granicy działek ewidencyjnych, na których realizowana  będzie inwestycja.

 

Rozpatrywana inwestycja polegająca na przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia i stopnia w m. Nowe n/Wisłą o Q=3500 Nm3/h, zlokalizowana na działkach nr 2/4 i 2/5 ( obręb Kozielec nr 0005 ) nie pogorszy stanu środowiska oraz nie będzie niekorzystnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Przebudowa stacji polegać będzie jedynie na posadowieniu na istniejących fundamentach w miejsce istniejących obudów na ogrodzonym terenie kontenerów nawanialni wtryskowej gazu oraz stacji. Teren przyległy nie jest zabudowany, bowiem najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok.

 

 

 

Na obszarze na którym planowana jest inwestycja brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, po stwierdzeniu, że w przypadku przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I stopnia w m. Nowe n/Wisłą o Q=3500 Nm3/h  na działkach ewidencyjnych nr 2/4 i 2/5 - obręb Kozielec,  gm. Nowe” nie występuje znaczące oddziaływanie na środowisko  odstąpiono od nałożenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

 Niniejsze postanowienie zostało doręczone stronom postępowania według rozdzielnika. Ponadto informacja o postanowieniu została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem ( www.bip.gminanowe.pl zakładka: decyzje środowiskowe ) , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bochlin.

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 65, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.