Nowe, dnia 31 lipca 2009 rokuZnak: IKS/7624/09/09


                                                            
                                                                         DECYZJA


 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)  oraz § 2 i § 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 4  ust. 2  Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG  (Dz. U. UE. L Nr 175, str. 40)  po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakłady Mięsne „NOVE” Sp. z o. o. Górne Morgi 53, 86-170 Nowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Przebudowie budynku w zakładowej podczyszczalni ścieków, zlokalizowanego na działkach nr 122/2 i 122/4 (ob. Kończyce) w miejscowości Morgi nr 53, gmina Nowe”

 

o r z e k a m

 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku w zakładowej podczyszczalni ścieków, zlokalizowanego na działkach nr 122/2 i 122/4 (ob. Kończyce) w miejscowości Morgi nr 53, gmina Nowe;  jako bezprzedmiotowe

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 29 lipca 2009 r. Zakłady Mięsne „NOVE” Sp. z o. o. Górne Morgi 53, 86-170 Nowe wystąpiły  do Burmistrza Nowego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na Przebudowie budynku w zakładowej podczyszczalni ścieków, zlokalizowanego na działkach nr 122/2 i 122/4 (ob. Kończyce) w miejscowości Morgi nr 53, gmina Nowe” .

Do wniosku została załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy zasadniczej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, wypis z ewidencji gruntów oraz karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Ponadto dołączono informację z miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wraz z kopią mapy załącznika graficznego.   

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 cytowanej  ustawy jest Burmistrz.

Planowane przedsięwzięcie zostało w pewnym stopniu wymuszone poprzez konieczność dostosowania rozwiązań budowlanych w już istniejącym budynku zakładowej podczyszczalni ścieków do pierwotnej wersji  projektu i polegać będzie na:

 

-          zwiększeniu wysokości budynku

-          wykonaniu dachu jednospadowego w miejsce projektowanego dwuspadowego

-          wykonaniu sufitu podwieszanego

-          wykonaniu w nadbudowanej części zewnętrznej ściany zachodniej czterech okien

-          zaniechaniu wykonania w zewnętrznej ścianie północnej  jednego okna

-          zaniechaniu wykonania w zewnętrznej południowej ścianie hali podczyszczenia jednego okna

-          wykonaniu ściany zamykającej podcień, stanowiącej przedłużenie południowej ściany zewnętrznej hali odwadniania osadów

-          zaniechaniu wykonania w zewnętrznej wschodniej ścianie jednego okna, a w zamian tego wykonanie czterech okien, będących lustrzanym odbiciem nadbudowanej części zewnętrznej ściany zachodniej

Przebudowa istniejącego budynku zakładowej oczyszczalni ścieków nie będzie miała żadnego wpływu na wykorzystywaną technologię oczyszczania ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych, pochodzących z zakładu. Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne firmy.

W związku z tym, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie jest wymieniony w treści §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) można jednoznacznie stwierdzić, że planowana inwestycja nie zostanie zaliczona do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak i  mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z zapisem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) inwestycja pod nazwą: „Przebudowa budynku w zakładowej podczyszczalni ścieków, zlokalizowanego na działkach nr 122/2 i 122/4 (ob. Kończyce) w miejscowości Morgi nr 53, gmina Nowe” nie wymaga przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Należy zaznaczyć, że inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej.  Najbliżej leżące obszary chronione Natura 2000 położone są w odległości powyżej

                         Ponadto w myśl art. 4 Dyrektywy Rady  z dnia 27 czerwca 1985 r w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Dz. U. UE. L Nr 175, str. 40) ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się wyłącznie dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku I oraz dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, ale tylko wówczas, gdy poprzez badanie indywidualne stwierdzone zostanie, że dane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko i tym samym wymaga oceny tego oddziaływania.  Przebudowa budynku jest przedsięwzięciem, które nie jest również wymienione w przytoczonych wyżej załącznikach do dyrektywy

Zgodnie zatem z przywołanym przepisem dyrektywy, jeżeli w badaniu indywidualnym stwierdzone zostanie, że przedsięwzięcie nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko, to nie prowadzi się dalszego postępowania oraz nie zapewnia się udziału społeczeństwa, a jedynie udostępnia się opinii publicznej informację, że badanie indywidualne nie stwierdziło, że planowane przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na środowisko ( art. 4 ust. 4 Dyrektywy 85/337/EWG ).

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) jeżeli postępowanie z jakichkolwiek przyczyn staje się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

 

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Nowego

                                                                                                                      Stanisław Butyński

 

 

Otrzymują:

1. Zakłady Mięsne „NOVE” Sp. z o.o.; Morgi 53; 86-170 Nowe

2. a/a.

 

Do wiadomości:

1. BIP Urzędu Gminy  Nowe

 

 

 

 

Wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 205 zł

 na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Nr wpłaty: 2009/01897 z dnia 29.07.2009 r.