Nowe, dnia 9 lipca 2009 roku

Znak: IKS/7624.07.3/09

 DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie  art. 71 ust.2 pkt 2 art. 75  ust.1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,  poz. 1227), w związku z §3 ust.1 pkt 90 b Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573,  z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania    administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mateusza KLIKOWICZA, zam. Milewko 28; 86-170 Nowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie chlewni-tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki,  realizowanej na działce nr 18/4 (ob. ewid. Milewko) w miejscowości Milewko, gmina   Nowe”

 

 

S T W I E R D Z A M

 

 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa chlewni-tuczarni o stanie  średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki,  realizowanej na działce nr 18/4 (ob. wid. Milewko) w    miejscowości Milewko, gmina   Nowe”

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 25 maja 2009 roku Pan Mateusz Klikowicz zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowanym przedsięwzięciem pod nazwą „Budowa chlewni-tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki,  realizowanej na działce nr 18/4 (ob. ewid. Milewko) w miejscowości Milewko, gmina Nowe”

 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączona   została karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z zapisem na informatycznych nośnikach danych, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 oraz mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500.

 

O wszczęciu postępowania pismem znak IKS/7624/07/09 z dnia 27.05.2009 r powiadomione zostały strony według rozdzielnika.  Jednocześnie podana została informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Informacja ta została udostępniona do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia ( tablica ogłoszeń Sołectwa Milewko) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl. (zakładka: decyzje  środowiskowe).

W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu w sprawie, mieszkańcy ani organizacje ekologiczne nie wnieśli zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 90 b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) niniejsza inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana.

 

Dnia 27.05.2009 r. Burmistrz Nowego zwrócił się do Starosty Świeckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W piśmie tym Burmistrz Nowego po przeanalizowaniu dokumentów, złożonych przez inwestora określił również własne stanowisko, uznając, że dla tego przedsięwzięcia nie ma potrzeby sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Starosta Świecki w swoim postanowieniu OŚ-7633/46/2009 z dnia 08.06.2009 roku ( data wpływu 10.06.2009 r. ) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie N.NZ-4201-9/147/09 z dnia 16.06.2009 roku (data wpływu 18.06.2009 roku) podzielili pogląd Burmistrza Nowego i uznali, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granicy działek ewidencyjnych, na których realizowana  będzie inwestycja.

 

W tej sytuacji Burmistrz Nowego w dniu 24 czerwca  2009 r. wydał  postanowienie znak IKS/7624/07.2/09,  w którym opierając się na opiniach organów uzgadniających wymienionych wyżej, stwierdził  również brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenach poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej. Odległość do najbliżej zlokalizowanych obszarów chronionych Natura 2000 PLB 220009 wynosi

 

-         do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – 1,6 km.

-         do Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich – 4,0 km.

 

Na obszarze na którym planowana jest inwestycja brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza terenami zwartej zabudowy wsi. Odległość w linii prostej od miejsca planowanej inwestycji do najbliższych zabudowań i skupisk ludzkich wynosi 487 metrów, do następnych 527 metrów.

 

Na podstawie informacji zawartej w charakterystyce przedsięwzięcia ocenia się, iż w związku z realizacją planowanej inwestycji nie powinno dojść do kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko. Emisja hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń do powietrza powinna zostać ograniczona do czasu wykonywania prac budowlanych. Prowadzone prace nie powinny negatywnie oddziaływać na istniejący drzewostan, bowiem znajduje się on w bezpiecznej odległości od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

 

Planowana inwestycja nie spowoduje ujemnego  wpływu na środowisko, kumulowania się oddziaływań, wykorzystania zasobów naturalnych, czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  Przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływać transgranicznie

 

 

Inwestor planuje budowę chlewni – tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki w obrębie już istniejących budynków gospodarskich, funkcjonujących w ramach prowadzonego przez z Pana Mateusza Klikowicza ponad 70-cio hektarowego gospodarstwa rolnego. Posiadanie tak dużego zaplecza gruntów rolnych rozwiązuje problem miejsca wywozu przerobionej ściółki. Jednak ze względu na skalę przedsięwzięcia i wielkość gospodarstwa niezbędne  jest opracowanie planu nawozowego.

 

Na etapie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, po stwierdzeniu, że w przypadku przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa chlewni-tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki,  realizowanej na działce nr 18/4 (ob. ewid. Milewko) w miejscowości Milewko, gmina Nowe” nie występuje znaczące oddziaływanie na środowisko  odstąpiono od nałożenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Niniejsza decyzja została doręczona stronom postępowania według rozdzielnika. Ponadto informacja o wydaniu decyzji została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem ( www.bip.gminanowe.pl zakładka: decyzje środowiskowe) , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Milewko.

 

 

P O U C Z E N I E

 

1.       Zgodnie z art.86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13

2.       Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.

3.       Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.                                                     

4.       Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

5.       Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Nowem i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Milewko.

6.       Wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 205 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2006 r. Nr 225, poz. 1635).

 

Od  niniejszej decyzji służy stronom  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Burmistrz Nowego 

                                                                                                                   Stanisław Butyński

 

              Załączniki :

-      karta informacyjna przedsięwzięcia

-      charakterystyka przedsięwzięcia

           

            Otrzymują:

-          Mateusz Klikowicz, Milewko 28, 86-170 Nowe

-          Strony wg rozdzielnika

-          Tablica ogłoszeń Sołectwa Milewko

-          BIP Urzędu Gminy w Nowem

-          Tablica ogłoszeń na półpiętrze UG w Nowem

-          a/a

 

              Do wiadomości:

-          Starostwo Powiatowe w Świeciu. ul. Sienkiewicza 2 , 86-100 Świecie

-          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DYCYZJI NR IKS/7624/07.3/09 z dnia 9 lipca 2009 roku


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227)

 

 

1.    Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

 

Budowa chlewni tuczarni o stanie średniorocznym170-180 DJP w skali całego gospodarstwa. Budowla usytuowana na działce rolnej 18/4 w Milewku 28 gm. NOWE w obrębie istniejącej zabudowy gospodarczej i z nią powiązana produkcyjnie.
- dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres):

 

Działka ewidencyjna 18/4 ,obręb ew.Milewko, jed. ewid. NOWE powierzchnia 5.7155 m2 Mateusz Klikowicz Milewko 28, 86-170 Nowe
obsługa komunikacyjna:

·          lokalizacja wjazdu i wyjazdu. Działka 18/4 przylega bezpośrednio do drogi wojewódzkiej 377 i istnieje wjazd na w/w działkę

ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych

·          ilość samochodów osobowych ..................................... szt./dobę,

·          ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów 0,1 szt./dobę,

 

2.                  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną:

 

Na w/w działce nie występuje szata roślinna (drzewa, zakrzewienia itp.) Powierzchnia gospodarstwa ok.70ha. Planowany obiekt-tuczarnia o wstępnych wymiarach 23 x 75m w tym paszarnia (ok.1/5 długości obiektu).

3.    Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

 

Planowane przedsięwzięcie to budowa chlewni-tuczarni w systemie głęboka-ściółka, praktycznie nie wymagająca budowli dodatkowych (szamba, płyty itp.) Dotychczasowa technologia to chlewnia rusztowa z szambem, oraz także głęboka ściółka

 

4.    Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

 

Nie przewiduje się innych wariantów budowy z powodów: 1) praktycznie obiekt nieszkodliwy dla środowiska;2)niskie nakłady pracy przy obsłudze zwierząt;3)duża kubatura zapewnia dobrostan  hodowanym tucznikom;4)stosunkowo niskie koszty budowy w porównaniu z innymi wariantami,5)łatwość w utrzymaniu higieny i czystości,6)łatwość w usuwaniu obornika

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

 

Zużycie wody dobowe ok. 2000 litrów, zużycie paliwa nie występuje, zużycie energii szacunkowo 2000-2500 kw. miesięcznie

w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

·          elektryczną 2000 kW

·          cieplną................................................kW/MW,

·          gazową...............................................m3/h

 

5.    Rozwiązania chroniące środowisko:

 

W zasadzie poza odpowiednim areałem ziemskim system głębokiej ściółki nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Jest planowane szambo dla wód opadowych i roztopowych jak i z ewentualnych przelewów z poideł (nie przewiduje się dzięki specjalnym poidłom), a także z odprowadzenia wody po myciu komór produkcyjnych.

6.    Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

 

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

 

szambo przydomowe, umowa z PUM NOWE

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

 

przy systemie tuczu-głęboka ściółka ścieki technologiczne praktycznie nie występują.

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

 

wody opadowe oraz zbiorcze z terenu wokół jak i dachu będą odprowadzane do osobnego szamba w przyszłości będą zasilały plantację wierzby energetycznej.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

odpady stałe-śmieci umowa na wywóz z PUM NOWE a odpady organiczne padlina) umowa na utylizację z firmą utylizacyjną

 

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości

 

oprócz śrutownika, który wytwarza niewielki hałas podczas pracy pozostałe elementy wyposażenia (wentylatory, paszociągi, przenośniki) pracują praktycznie bezgłośnie

 

7.                  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

 

Nie występuje

 

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

 

....nie.występuje...ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DYCYZJI NR IKS/7624/07.3/09  z dnia 9 lipca 2009 roku

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Pan Mateusz Klikowicz zam. Milewko 28 w gminie Nowe. Inwestor planuje budowę chlewni-tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki.  Inwestycja będzie realizowana na działce nr 18/4 (ob. ewid. Milewko) w miejscowości Milewko, gmina Nowe, której jest właścicielem. Chlewnia powstanie w obrębie istniejących zabudowań gospodarskich wchodzących w skład ponad 70-cio hektarowego gospodarstwa rolnego.

Wymiary zewnętrzne budynku chlewni-tuczarni zaprojektowano na 75m x 23m.

Hodowla trzody chlewnej prowadzona będzie w systemie głębokiej ściółki, co praktycznie nie wymaga inwestycji z zakresu budowli komplementarnych takich jak: szambo, płyta obornikowa, ponieważ przerobiona ściółka będzie wywożona jako nawóz na własne pola. W tej technologii gnojówka nie występuje, gdyż jest pochłaniana przez ściółkę

Przewiduje się, ze zużycie energii elektrycznej po zrealizowaniu inwestycji wyniesie 2000-2500 kW miesięcznie a wody 2000 litrów dziennie.

Planowana inwestycja  nie zwiększy w znaczący sposób oddziaływania na poszczególne elementy środowiska w porównaniu do stanu pierwotnego.