Obwieszczenie

Burmistrza Nowego

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Znak: IKS/7624/07.3/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art.38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr. 199 poz. 1227 z póz. zm.), Burmistrz Nowego:

 

zawiadamia

 

że w dniu 9 lipca 2009 roku została wydana decyzja znak IKS/7624/07.3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa chlewni-tuczarni o stanie  średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki,  realizowanej na działce nr 18/4 (ob. wid. Milewko) w   miejscowości Milewko, gmina   Nowe”

 

 

Decyzja została wydana na wniosek Pana Mateusza Klikowicza zam. Milewko 28, 86-170 Nowe

 

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Starosty Świeckiego oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5, pokój nr 11 codziennie w dni robocze w godzinach 7°° - 15°°.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.gminanowe.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem i na tablicach ogłoszeń – sołectwa Milewko.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 9 lipca 2009 roku.

 

                                                                                                                         

                                                                                                                Burmistrz Nowego
                                                                                                                Stanisław Butyński