Nowe, dnia 1 czerwca 2009 roku

 

Znak: IKS/7624/06.3/09

 

                            D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98,  poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84,   art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2,  ust. 3  i art. 156   ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku  Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 15.04. 2009 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji  przez  Gminę Nowe  pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków dla miejscowości Kończyce, Morgi, Zdrojewo; Gmina Nowe” po zasięgnięciu opinii Starosty Świeckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu,

 

stwierdzam:

 

  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków dla miejscowości Kończyce, Morgi, Zdrojewo; Gmina Nowe”

 

Obręb Mały Komórsk:

 

145,  146/1,  191,  193,  196,  195,  205,  207,  149,  208,  210,  211/2,  211/3,  118,  231/1, 233/3,  243,  244,  245/1,  257,   258,   259,  184,  266/1,  267/1,  267/6,   267/7, 267/8, 280, 65/1,  188,  170,  171,  281, 282,  283,  284,  285,  286, 287,  288/1,  186,  288/2,  289,  279,  294,  292,  293,  294,  307/6, 300,  301,

 

Obręb Pastwiska, Piaski:

 

50/1,  52/2,  52/1,  53/1,  54/2,  54/3,  29,  3368/20,  40,  41/2,   41/1,  42/1,  44, 45/2, 46/2, 46/1,  46/4, 47/2,     48/1, 48/2, 49,

 

Obręb Morgi:

 

130,   128,   131/2,   132/1,   127/5,   126/1,   125/2,   133,   134,   135, 324,  123,  136,  114,   137,  138,   139,   140,   144,   145,        146,   147,   148,   292/1,   241/1,   239/1,   149,  151,   152,   153/5,  154,   153/6,   155,   156,   157,   158,   159,  160,  162, 163, 164/1,                  

 

Obręb Kończyce:

 

9/23,               

 

Obręb Nowe:

 

1239/2,  1239/3,   1240/1,  1241/1,  1222/2,  1221/1,

 

                                                                Uzasadnienie

 

Do Burmistrza  Gminy Nowe  w dniu 15 kwietnia 2009 roku wpłynął wniosek  Gminy Nowe  z siedzibą  Urzędu  Gminy w Nowem przy Placu Rocha 5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków dla miejscowości Kończyce, Morgi, Zdrojewo; Gmina Nowe”

 Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Nowe.

Do wniosku została załączona karta informacyjna o przedsięwzięciu, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy zasadniczej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie .

Na obszarze na którym planowana jest inwestycja brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 21 kwietnia 2009 roku  zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej BIP Urządu  Gminy w Nowem, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem i tablicach ogłoszeń w sołectwach Zdrojewo,  Morgi,   Mały Komorsk i  Gajewo.
Zgodnie z  art.  61 § 4 i  art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku  Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 )  strony postępowania  zostały powiadomione ( liczba stron postępowania  przekracza 20 )  obwieszczeniem   z dniu 21 kwietnia 2009 roku  , że na wniosek  Gminy Nowe    zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków dla miejscowości Kończyce, Morgi, Zdrojewo; Gmina Nowe”

Strony zostały poinformowane, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy Nowe, pokój Nr 11,  codziennie   ( w dni robocze ) w godzinach od 700 do 1500.

Postępowanie prowadzone jest w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  prowadzonym przez Urząd                     ( www.gminanowe.pl zakładka: ochrona środowiska ).  Obwieszczenia ( kilka egzemplarzy )  zostały przekazane właściwym sołtysom z prośba o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom ( liczba stron postępowania przekracza 20 ).

Przedmiotowe przedsięwzięcie  zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 72a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku  Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami ), kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Z przedłożonej karty informacji wynika, że w projektowanej inwestycji planuje się zastosowanie szczelnego systemu grawitacyjno ciśnieniowego. Kolektory grawitacyjne będą wykonywane z rur litych O 200 i O315 PVC łączonych kielichowo. Przykanaliki wykonywane będą również z rur PVC O160. Studzienki również będą wykonywane z tworzywa. Całość będzie wykonywana jednolitym systemie np. firmy Pipe Life lub równoważnym.

Kolektory ciśnieniowe planuje się wykonać z PE  O 110 i O 160. Dopuszcza się zastosowanie rur ciśnieniowych z PVC.
Planuje się zastosowanie  przepompowni ścieków typu Awalift firmy Strate. Przepompownie tego typu w odróżnieniu od urządzeń z pompami zatapialnymi nie wydzielają odorów ani szkodliwych aerozoli.

Przepompownie te zbudowane są na bazie zamkniętego metalowego, odpornego na korozję zbiornika, który równocześnie pełni funkcję komory retencyjnej. W obrębie pompowni szczelny zbiornik oddziela ścieki od otoczenia, eliminując ich wpływ na środowisko. Urządzenia te można instalować wewnątrz budynków lub w suchych podziemnych komorach pompowni. Dzięki temu nie istnieje możliwość przedostania się ścieków z pompowni do środowiska.  Chronią przed tym płaszcz urządzenia i ściany suchej komory pompowni.

Przepompownia Awalift pracuje w trybie automatycznym, jest przystosowana do zdalnego monitoringu i nie wymaga codziennej obsługi. W przepompowniach Awalift stosowane są wielokanałowe pompy wirnikowe, montowane na zewnątrz metalowego zbiornika wewnątrz komory pompowni. W obiektach użytku publicznego stosuje się urządzenia wyposażone w minimum dwa zespoły pompowe, z których każdy jest przystosowany do przetłaczania ścieków w ilości odpowiadającej założonej wydajności przepompowni. Zespoły pompowe mogą pracować niezależnie, na przemian lub w trybie pracy równoległej. Każdy zespół pompowy zintegrowany jest z odrębnym separatorem.

System separacji skratek eliminuje obciążenie wirników pomp stałymi zanieczyszczeniami oraz umożliwia przetłaczanie podczyszczonych ścieków, co pozwala na łączenie wielokanałowych pomp wirnikowych w układzie szeregowym i w konsekwencji uzyskiwanie wysokości podnoszenie do

W dniu 21 kwietnia 2009 roku organ prowadzący postępowanie  działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ust. 2,  art. 78 ust. 1 pkt. 2 oraz mając na uwadze art. 156  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 )  wystąpił pismem znak IKS7624/06/09 do Starosty Świeckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w przedmiocie  stwierdzenia  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się  za sporządzeniem raportu o    określenie jego zakresu.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

1)      postanowienie Starosty Świeckiego, ul. Wojska Polskiego 173, 86-100 Świecie – znak: OŚ-7633/39/2009  z dnia 27.04.2009 roku (wpływ 30.04.2009r.), uznające, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

2)      opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie – znak: N.NZ-4201-6/100/09 z dnia 28.04.2009 roku  (wpływ 04.05.2009r.), że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1  ustawy, Burmistrz Nowego
działając zgodnie z art. 61 ust. 1 i ust. 2  oraz 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 )  w oparciu o
uzyskane postanowienie Starosty Świeckiego i opinię Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świeciu  i zgromadzony materiał dowodowy, wydał
postanowienie IKS/7624/06.2/09 z dnia 12 maja 2009 roku, w którym stwierdził brak
potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla  planowanego przez
Gminę Nowe przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków
dla miejscowości Kończyce, Morgi, Zdrojewo; Gmina Nowe”

 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostało przekazane  stronom postępowania,  podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,  wywieszono  na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz  przekazane sołtysom sołectw Zdrojewo, Morgi, Mały Komorsk i Gajewo  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom.

W toku prowadzonego postępowania zostały uwzględnione niżej wymienione uwarunkowania:

1)  Skala przedsięwzięcia  i jego zakres polegający na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowe w wyniku, której nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorowej sieci kanalizacji sanitarnej i na nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Trylu.  Nastąpi likwidacja istniejących zbiorników bezodpływowych  w wyżej opisanych miejscowościach.

   Przedmiotowa inwestycja jest zadaniem proekologicznym, gdyż w wyniku  jej realizacji nastąpi poprawa stanu czystości wód powierzchniowych,  czystości gruntów i wód

   podziemnych na tym terenie. Realizacja przedsięwzięcia, usunie również okresową uciążliwość przykrych zapachów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu występującego w czasie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i wywozu nieczystości przez wozy asenizacyjne.

2)  Kanalizacja zostanie zaprojektowana jako szczelna, trwała i odporna na korozje. Obecne technologie zarówno w czasie wykorzystania jak i montażu rurociągu i studzienek, wykluczają nieszczelności sieci a tym samym możliwość powstawania przecieków i zanieczyszczeń do gruntu oraz wód gruntowych. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy żadnych standardów jakości środowiska. Kanalizacja zostanie ułożona pod ziemią, teren na którym zostaną ułożone rury zostanie  przywrócony do stanu pierwotnego.

3)  Brak powiązań i kumulowania  się oddziaływań w/w przedsięwzięcia z innymi, gdyż    na tym terenie będzie to jedyne przedsięwzięcie realizowane w tym terminie.

4) Na etapie realizacji przedsięwzięcia zastosowane zostaną  właściwe metody zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniami poprzez zapewnienie następujących warunków :

a)      na terenie budowy  zapewniona zostanie baza magazynowa w celu prawidłowego przechowywania  substancji paliwowych i smarowych oraz innych materiałów i surowców,  aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi,

b)    prace   budowlane będą  prowadzone  w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przez hałasem wyłącznie w porze dziennej w godz. od 6.00 do 22.00.

c)     wytwórca  odpadów  zostanie zobowiązany do prawidłowego zagospodarowania odpadów, które powstaną w trakcie wykonywania prac budowlanych ( ponowne zagospodarowanie ziemi z wykopów, powstałe odpady, wytwórca   zobowiązany jest zbierać selektywnie, w wydzielonych  i przystosowanych miejscach).

d)    do wykonywania robót, zastosowany zostanie sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich emisjach zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

5)   w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zanieczyszczenia do środowiska naturalnego będą powstawały jedynie w trakcie wykonywania robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, przy czym wykonawca robót zostanie zobowiązany warunkami technicznymi do używania sprawnego sprzętu, nie powodującego wydzielania nadmiernego hałasu i spalin oraz nie zanieczyszczającego terenów wyciekami produktów ropopochodnych.

 Warunki wyżej opisane będą egzekwowane przez nadzór inwestorski Zamawiającego.

6)   przedmiotowe przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami natura 2000.

 

Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Zapewniono społeczeństwu udział w opiniowaniu przedmiotowej inwestycji, informując
o prowadzonym postępowaniu na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej  tutejszego Urzędu.  W okresie 14 dni od momentu poinformowania o planowanym przedsięwzięciu mieszkańcy mogli zapoznać się z dokumentami i wnieść ewentualne uwagi i wnioski. Należy zaznaczyć, że żadna ze stron biorących udział w postępowaniu, jak również mieszkańcy miejscowości, przez które będzie prowadzona inwestycja nie  wnieśli uwag, ani nie zgłosili wniosków do przedmiotowej sprawy.

 

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko    ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ), organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi ze Starostą Świeckim oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świeciu.

Biorąc powyższe pod uwagę, oraz fakt iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji.


           Pouczenie

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy,  za pośrednictwem Burmistrza Nowego, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

       2.   Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody należy dołączyć do wniosku na realizację przedsięwzięcia.

             Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna ( art. 72 ust. 3 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ).  

3. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

4.       Zgodnie z art. 7 pkt. 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej           ( Dz.U.  Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) jednostki budżetowe zwalnia się z opłaty skarbowej.

               
                                                                                                                   
Burmistrz Nowego

                                                                                                                   Stanisław Butyński

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

2 .Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Otrzymują:

-          Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska U.G w Nowem

-          Tablice ogłoszeń Sołectw Zdrojewo, Morgi, Mały Komorsk, Gajewo

-          BIP Urzędu Gminy w Nowem

-          Tablica ogłoszeń na półpiętrze UG w Nowem

-          a/a

Do wiadomości:

-          Starostwo Powiatowe w Świeciu. ul. Sienkiewicza 2 , 86-100 Świecie

-          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie