Nowe, dnia 12 maja 2009 roku

Znak: IKS/7624/06.2/09

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie  art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2  ustawy z dnia 3 października  2008r o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), a także  § 3 ust.1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na środowisko  oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia  raportu o oddziaływaniu  na środowisko  ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) , po rozpatrzeniu wniosku Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem oraz po zasięgnięciu opinii:

 

 

1)      Starosty Świeckiego, ul. Wojska Polskiego 173, 86-100 Świecie – zawartej w postanowieniu znak: OŚ-7633/39/2009  z dnia 27.04.2009 roku (wpływ 30.04.2009r.)

2)      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie – zawartej w opinii znak: N.NZ-4201-6/100/09 z dnia 28.04.2009 roku  (wpływ 04.05.2009r.)

 

Burmistrz Nowego postanawia:

 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków dla miejscowości Kończyce, Morgi, Zdrojewo - Gmina Nowe”  

 

 

Uzasadnienie

 

W związku ze  złożeniem przez Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  - Urzędu Gminy w Nowem, w imieniu Gminy Nowe  wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na realizację  przedsięwzięcia  polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków dla miejscowości Kończyce, Morgi, Zdrojewo, na podstawie  art. 64 ust. 1 w związku  z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu  informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  Burmistrz Nowego  zwrócił się w dniu 21.04.2009 r. do Starosty Świeckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu  z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Starosta Świecki w dniu 27.04.2009 roku wydał  postanowienie  o znaku OŚ-7633/39/2009,  w którym  uznał, że dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Świeciu w opinii z dnia 28.04.2009 roku o znaku  N.NZ-4201-6/100/09  stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją  planowane przedsięwzięcie  będzie obejmowało miejscowości w Gminie Nowe: Kończyce, Morgi, Zdrojewo, Gajewo i Nowe.

Planuje się zastosowanie szczelnego systemu grawitacyjno ciśnieniowego. Kolektory grawitacyjne będą wykonywane z rur litych O 200 i O315 PVC łączonych kielichowo. Przykanaliki wykonywane będą również z rur PVC O160. Studzienki również będą wykonywane z tworzywa. Całość będzie wykonywana jednolitym systemie np. firmy Pipe Life lub równoważnym.

Kolektory ciśnieniowe planuje się wykonać z PE  O 110 i O 160. Dopuszcza się zastosowanie rur ciśnieniowych z PVC.

Planuje się zastosowanie  przepompowni ścieków typu Awalift firmy Strate. Przepompownie tego typu w odróżnieniu od urządzeń z pompami zatapialnymi nie wydzielają odorów ani szkodliwych aerozoli.

Przepompownie te zbudowane są na bazie zamkniętego metalowego, odpornego na korozję zbiornika, który równocześnie pełni funkcję komory retencyjnej. W obrębie pompowni szczelny zbiornik oddziela ścieki od otoczenia, eliminując ich wpływ na środowisko. Urządzenia te można instalować wewnątrz budynków lub w suchych podziemnych komorach pompowni. Dzięki temu nie istnieje możliwość przedostania się ścieków z pompowni do środowiska.  Chronią przed tym płaszcz urządzenia i ściany suchej komory pompowni.

Przepompownia Awalift pracuje w trybie automatycznym, jest przystosowana do zdalnego monitoringu i nie wymaga codziennej obsługi. W przepompowniach Awalift stosowane są wielokanałowe pompy wirnikowe, montowane na zewnątrz metalowego zbiornika wewnątrz komory pompowni. W obiektach użytku publicznego stosuje się urządzenia wyposażone w minimum dwa zespoły pompowe, z których każdy jest przystosowany do przetłaczania ścieków w ilości odpowiadającej założonej wydajności przepompowni. Zespoły pompowe mogą pracować niezależnie, na przemian lub w trybie pracy równoległej. Każdy zespół pompowy zintegrowany jest z odrębnym separatorem.

System separacji skratek eliminuje obciążenie wirników pomp stałymi zanieczyszczeniami oraz umożliwia przetłaczanie podczyszczonych ścieków, co pozwala na łączenie wielokanałowych pomp wirnikowych w układzie szeregowym i w konsekwencji uzyskiwanie wysokości podnoszenie do

Biorąc pod uwagę  przedstawioną  przez inwestora  kartę informacyjną przedsięwzięcia  uwzględniającą  oddziaływanie  inwestycji  na poszczególne elementy  środowiska, oraz proponowane  rozwiązania techniczne, można  uznać, że  inwestycja nie będzie  w sposób  istotny wpływać  na środowisko. Planowana sieć kanalizacyjna przyczyni się do zapobiegania skażeniom powstającym wskutek ewentualnych nieszczelności szamb lub bezprawnym zrzutom ścieków do środowiska. Ponadto obszar objęty zadaniem inwestycyjnym nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe. Wobec powyższego, w oparciu o przedstawione opinie a także posiadane dowody w sprawie, postanowiono  jak w sentencji.

Liczba stron w postępowaniu  przekracza 20, w związku z tym stosowanie  do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227), stosuje się  przepis  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


      Na niniejsze  postanowienie służy  prawo  wniesienia zażalenia   do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w Bydgoszczy  za moim pośrednictwem  w terminie 7 dni od  daty doręczenia.

 

                                                                                                                      Burmistrz Nowego

                                                                                                                      Stanisław Butyński

 

Otrzymują:

-          Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska U.G w Nowem

-          Tablice ogłoszeń Sołectw Zdrojewo, Morgi, Mały Komorsk, Gajewo

-          BIP Urzędu Gminy w Nowem

-          Tablica ogłoszeń na półpiętrze UG w Nowem

-          a/a

Do wiadomości:

-          Starostwo Powiatowe w Świeciu. ul. Sienkiewicza 2 , 86-100 Świecie

-          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie