Nowe, dnia 21 kwietnia 2009 roku

 

Znak: IKS/7624/06/09

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 19060 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227):

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek z dnia 15.04.2009 roku Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków dla miejscowości Kończyce, Morgi, Zdrojewo; Gmina Nowe”

 

lokalizacja inwestycji:

 

Obręb Gajewo:

 

32, 31, 26/1, 25, 24, 23/2, 20/2, 20/3    

 

Obręb Zdrojewo:

 

192/1, 269, 196/4, 196/5, 196/6, 111/1, 23/4, 24, 23d, 23/2, 233, 234, 10/2, 23/3, 27, 23b/1,13/1, 13/2, 14/2, 14/1, 15/4, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20a, 84, 32/1, 33/3, 236, 33/5, 33/1, 446, 44, 43, 43b, 42, 42a, 56, 41, 44a, 70a, 239, 57b, 251a, 59, 59b/2, 58, 71b, 72, 72a, 60a, 73, 74, 33/4, 34, 35, 48a, 62a, 63b, 64, 63/2, 63/1, 251, 64a, 65, 65a, 66/2, 66a/4, 66a/3, 56/1, 67a, 67, 69/6, 76, 68, 106, 78, 77/1, 79/1, 79/2, 238, 80.

 

Obręb Morgi:

 

39, 40/1, 35, 41/2, 41/1, 44/2, 52, 30, 28, 47, 46, 36, 48/2, 48/3, 48/1, 49/1, 50/3, 50/1, 51, 53/3, 54/4, 58, 59, 60, 61, 63/1, 78/1, 79/1, 53/2, 53/1, 54/2, 55, 56, 26, 25, 21/2, 21/1, 20, 19, 18, 17, 16/1, 12/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/9, 10, 9/1, 6/2, 7, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 96, 49, 95/1, 98, 93, 94, 117, 118, 107/1, 109/5, 116/1, 109/4, 110/1, 111, 112/2, 112/1, 112a/3, 112a/2, 112a/4,   4/1, 4/2, 3, 1.

 

Obręb Kończyce:

 

61/2, 108, 109, 49/1, 107/1, 107/2, 3365/4, 3365/2, 101/4, 101/1, 101/2, 100, 97/3, 97/4, 96, 95, 94/6, 99/2, 102, 103/11, 103/1, 103/20, 103/4, 103/6, 103/18, 119/9, 119/1, 119/3, 119/7, 119/6, 119/8, 119/4, 5/6, 5/24, 5/8, 17,  5/13, 5/16, 132/3, 132/2, 132, 131/2, 130, 2/4, 19, 6, 122/4, 123/3, 122/6, 122/8, 21, 11.

 

Obręb Nowe:

 

1224/1, 1230/1,  1232/1,  1229/1, 1227/1

 

W związku z tym, że w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 19060 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń sołectw Zdrojewo, Morgi i Mały Komorsk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem  oraz w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem ( www.bip.gminanowe.pl zakładka: decyzje  środowiskowe ).

 

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

 

Z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój Nr 11,  codziennie ( w dni robocze ) w godzinach od 700 do 1500.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Nowego po zasięgnięciu opinii Starosty Świeckiego, działającego w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 19060 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .


                                                                                                                     Burmistrz Nowego
                                                                                                                    Stanisław Butyński