Nowe, dnia 7 kwietnia 2009 roku

Znak: IKS/7624/05/09

DECYZJA

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1, art. 71 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)  oraz § 2 i § 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art.        4 ust. 2 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG  (Dz. U. UE. L Nr 175, str. 40)  po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Nowem przy ulicy Bydgoskiej 39,  na działce nr  1107/1”

 

o r z e k a m

 

umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w  przedsięwzięcia

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 1 kwietnia 2009 r. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wystąpiła  do Burmistrza Nowego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na Termomodernizacji budynku Posterunku Policji w Nowem przy ulicy Bydgoskiej 39,  na działce nr  1107/1”.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 cytowanej  ustawy jest Burmistrz.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się docieplenie ścian w technologii BSO                       ( bezspoinowy system ocieplenia) z płyt styropianowych mocowanych do podłoża za pomocą mineralnej zaprawy klejowej i systemowych łączników mechanicznych, pokrytych mineralną zaprawą do cienkowarstwowego zbrojenia i wykończonych naturalnym, mineralnym tynkiem typu lekkiego o fakturze kamyczkowej. Natomiast docieplenie dachu polegać będzie na ułożeniu izolacji z wełny mineralnej w przestrzeni pomiędzy belkami krokwiowymi. Efektem realizacji inwestycji będzie miedzy innymi zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza spowodowane zmniejszeniem ilości spalanego gazu do ogrzewania budynku z 619,57 kWh/m2xrok na 162,53 kWh/m2xrok.

  Istniejący budynek Posterunku Policji w Nowem to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym o łącznej kubaturze

W związku z tym, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie jest wymieniony w treści §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) można jednoznacznie stwierdzić, że planowana inwestycja nie zostanie zaliczona do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak i  mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z zapisem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) inwestycja pod nazwą Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Nowem przy ulicy Bydgoskiej 39,  na działce nr  1107/1nie wymaga przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Należy zaznaczyć, że inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej.  Najbliżej leżące obszary chronione Natura 2000 położone są w odległości powyżej 1 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji. Co prawda termomodernizowany budynek położony jest w obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, jednak inwestycja z nim związana nie będzie miała żadnego negatywnego oddziaływania na tę formę ochrony przyrody.

                                 Ponadto w myśl art. 4 Dyrektywy Rady  z dnia 27 czerwca 1985 r w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Dz. U. UE. L Nr 175, str. 40) ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się wyłącznie dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku I oraz dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, ale tylko wówczas, gdy poprzez badanie indywidualne stwierdzone zostanie, że dane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko i tym samym wymaga oceny tego oddziaływania.  Termomodernizacja budynku jest przedsięwzięciem, które nie jest również wymienione w przytoczonych wyżej załącznikach do dyrektywy

Zgodnie zatem z przywołanym przepisem dyrektywy, jeżeli w badaniu indywidualnym stwierdzone zostanie, że przedsięwzięcie nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko, to nie prowadzi się dalszego postępowania oraz nie zapewnia się udziału społeczeństwa, a jedynie udostępnia się opinii publicznej informację, że badanie indywidualne nie stwierdziło, że planowane przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na środowisko ( art. 4 ust. 4 Dyrektywy 85/337/EWG ).

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) jeżeli postępowanie z jakichkolwiek przyczyn staje się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

 

Burmistrz Nowego

                               Stanisław Butyński

 

Otrzymują:

1. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

2. a/a.

 

Do wiadomości:

1. BIP Urzędu Gminy  Nowe

 

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z poźn. zm)

 zwolniono z uiszczenia opłaty skarbowej