Nowe, dnia 2 kwietnia 2009 roku

Znak: IKS/7624/01.2/09

 

 

 

        D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

                  

 

                  Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 / w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko     / Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.); po rozpatrzeniu wniosku Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Zielonej w Nowem na działkach ewidencyjnych nr 73/2, 95/1 ( obręb Nowe).

 

    

                             S T W I E R D Z A M

 

 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulicy Zielonej w Nowem na  działkach ewidencyjnych nr 73/2, 95/1 ( obręb Nowe)”.

 

                

U Z A S A D N I E N I E

 

             W dniu 29 grudnia 2008 roku  Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowaną przebudową ulicy Zielonej w Nowem na działkach ewidencyjnych nr 73/2, 95/1 ( obręb Nowe), w obrębie istniejącego pasa drogowego.

 

Powyższa inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagała przeprowadzenia postępowania  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W dniu       21 stycznia  2009 r. organ prowadzący postępowanie podał do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

 

W związku z tym, że przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. /, może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i sporządzenie raportu może być wymagane, wystąpiono zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227/   do organów opiniujących : Starosty Powiatowego w Świeciu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a  w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu dla w/w inwestycji.

 

Starosta Świecki postanowieniem o znaku OŚ-7633/11/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu opinią o znaku N.NZ-4201-2/23/09     z dnia 27 stycznia 2009 r. uznali, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

W tej sytuacji Burmistrz Nowego w dniu 18 marca  2009 r. wydał postanowienie znak IKS/7624/01.1/09,  w którym opierając się na opiniach organów uzgadniających wymienionych wyżej, stwierdził  również brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja dotyczy  przede wszystkim przebudowy i remontu zdeformowanej nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów na posesje. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko,  ale znacznie poprawi stan istniejącej drogi. Przebudowa ulicy nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Poprawi płynność ruchu, a tym samym zmniejszy się emisja spalin i hałasu, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu pieszych dzięki oddzieleniu ruchu kołowego od pieszego. Faza realizacji będzie wiązać się z uciążliwościami środowiskowymi mającymi jednak charakter krótkotrwały i odwracalny wynikającymi z pracy sprzętu budowlanego. 

 

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej. Najbliżej zlokalizowane obszary chronione Natura 2000 położone są w odległości pow.

 

Na etapie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

                                                            

 

P O U C Z E N I E

 

1.       Zgodnie z art.86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13

2.       Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.

3.       Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.                                                     

4.       Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

5.       Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Nowem oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem.

6.       Zgodnie z art. 7 ust. 3 i załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. / jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej.

 

Od  niniejszej decyzji służy stronom  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

Burmistrz Nowego

Stanisław Butyński

 

 

 

Załączniki :

- karta informacyjna przedsięwzięcia

- charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują :

1 . Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem

2 . a/a

 

Do wiadomości :

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu

2. Starosta Powiatowy w Świeciu.

3. BIP Urzędu Gminy w Nowem

4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem