Nowe,  dnia  18 marca  2009 roku 

Znak: IKS/7624/01.1/09

 

POSTANOWIENIE
 

Na  podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.)

 

BURMISTRZ NOWEGO

 

po rozpatrzeniu wniosku:

 

Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem

 

dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Przebudowa ulicy Zielonej w Nowem na działkach ewidencyjnych nr 73/2, 95/1 ( obręb Nowe)”.

 

po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Starosty Świeckiego

 

                                                                postanawia:
 
stwierdzić, że dla w. wym. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia do granicy działek ewidencyjnych, na których wykonywane będzie przedsięwzięcie.

UZASADNIENIE

 


Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem

zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowaną przebudowa ulicy Zielonej w Nowem na działkach ewidencyjnych nr 73/2, 95/1 ( obręb Nowe).

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z zapisem na CD oraz projekt zagospodarowania w skali 1:500, obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać to przedsięwzięcie.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczony został
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informację o wszczęciu niniejszego postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie podano do publicznej wiadomości drogą obwieszczenia Burmistrza Nowego na stronach www.bip.gminanowe.pl (zakładka: decyzje  środowiskowe) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy w Nowem. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) niniejsza inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana.
Dnia 21.01.2009 r. Burmistrz Nowego zwrócił się do Starosty Świeckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organy opiniujące odstąpiły od konieczności sporządzenia raportu (opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu znak: N.NZ – 4201-2/23/09 z dnia 27.01.2009, opinia Starosty Świeckiego znak: OŚ - 7633/11/2009 z dnia 03.02.2009 r.). Starosta Świecki w swojej opinii, przy odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wniósł warunek ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia do granicy działek ewidencyjnych, na których będzie ono wykonywane. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej. Najbliżej zlokalizowane obszary chronione Natura 2000 położone są w odległości pow.

 Na podstawie informacji zawartej w charakterystyce przedsięwzięcia ocenia się, iż w związku z realizacją planowanej inwestycji nie powinno dojść do kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko. Emisja hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń do powietrza powinna zostać ograniczona do czasu wykonywania prac budowlanych. Prowadzone prace nie powinny negatywnie oddziaływać na istniejący drzewostan, bowiem znajduje się on w bezpiecznej odległości od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie. Po przeanalizowaniu wpływu omawianej inwestycji na środowisko okazuje się jednoznacznie, że zysk dla środowiska naturalnego będzie zdecydowanie większy, niż skutki negatywnych oddziaływań związanych z jej realizacją. Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono, jak w sentencji.

 

 

Zgodnie z art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska   (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. 

 

                                                                                                                         Burmistrz Nowego
                                                                                                                         Stanisław Butyński

 

 

 

  

Otrzymują:

-          Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem

-          BIP Urzędu Gminy w Nowem

-          Tablica ogłoszeń na półpiętrze UG w Nowem

-          a/a

 

 

Do wiadomości:

-          Starostwo Powiatowe w Świeciu. ul. Sienkiewicza 2 , 86-100 Świecie

-          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie